Εξαρθρώθηκαν τρία υπερσύγχρονα “εργοστάσια” καλλιέργειας κάνναβης στην Αττική! Εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο

Η σπείρα είχε αναγάγει σε... επιστήμη την υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης. Διέθετε τρία πλήρως εξοπλισμένα “εργοστάσια” σε Παλλήνη, Κορωπί και Διόνυσο. Με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένες αρμοδιότητες τα μέλη της οργάνωσης. Συνελήφθησαν πέντε άτομα και κατασχέθηκαν 37 κιλά κάνναβης.

Στα χέρια της αστυ­νο­μί­ας έπε­σε πολυ­με­λής σπεί­ρα που έκα­νε υδρο­πο­νι­κή καλ­λιέρ­γεια δεν­δρυλ­λί­ων κάν­να­βης στην Αττι­κή και στη συνέ­χεια διο­χέ­τευε μεγά­λες ποσό­τη­τες στην αγο­ρά.

Σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, εντο­πί­στη­καν τρία πλή­ρως οργα­νω­μέ­να και με σύγ­χρο­νο εξο­πλι­σμό εργο­στά­σια υδρο­πο­νι­κής καλ­λιέρ­γειας κάν­να­βης σε Παλ­λή­νη, Κορω­πί και Διό­νυ­σο.

Τα εργα­στή­ρια ήταν πλή­ρως οργα­νω­μέ­να και διέ­θε­ταν σύγ­χρο­νο εξο­πλι­σμό για την υδρο­πο­νι­κή καλ­λιέρ­γεια κάν­να­βης με παρα­κο­λου­θή­μα­τα εξα­ε­ρι­σμού, ηλε­κτρο­δό­τη­σης, φωτι­σμού (δια­κλα­δω­τές – πίνα­κες ρεύ­μα­τος με ασφά­λειες, ηλε­κτρι­κοί μετα­σχη­μα­τι­στές, λάστι­χα ποτί­σμα­τος, εξο­πλι­σμός εξα­ε­ρι­σμού, λαμ­πτή­ρες κ.α.),

Στην αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, με τη συν­δρο­μή Ομά­δων Πρό­λη­ψης και Κατα­στο­λής Εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας (Ο.Π.Κ.Ε.), συνε­λή­φθη­σαν πέντε 5 άτο­μα, εκ των οποί­ων 4 Έλλη­νες, ηλι­κί­ας 45, 47, 49 και 42 ετών και ένας 26χρονος αλλο­δα­πός, ενώ ταυ­το­ποι­ή­θη­καν τα στοι­χεία ακό­μη δύο συνερ­γών τους (46 και 63 ετών). Η αστυ­νο­μία εκτι­μά ότι το παρά­νο­μο κέρ­δος του κυκλώ­μα­τος ξεπερ­νά το ποσό των 75.000 ευρώ.

Μάλι­στα τα μέλη της οργά­νω­σης λει­τουρ­γού­σαν με δια­κρι­τούς ρόλους και συγκε­κρι­μέ­νες αρμο­διό­τη­τες. Ειδι­κό­τε­ρα ο 46χρονος, επέ­βλε­πε την εγκα­τά­στα­ση και λει­τουρ­γία των εργα­στη­ρί­ων – φυτω­ρί­ων κάν­να­βης, ενώ προ­μη­θευό­ταν τον απα­ραί­τη­το εξο­πλι­σμό που παρεί­χε -με τη συν­δρο­μή και των συνερ­γών του- στους καλ­λιερ­γη­τές και φύλα­κες.

Ο 49χρονος, ήταν υπεύ­θυ­νος για την εγκα­τά­στα­ση και τα ηλε­κτρο­λο­γι­κά των εργα­στη­ρί­ων – φυτω­ρί­ων καθώς και για την απο­θή­κευ­ση της «συγκο­μι­δής», ο 63χρονος, ήταν υπεύ­θυ­νος για τη διά­θε­ση χώρου καλ­λιέρ­γειας κάν­να­βης, ο 42χρονος, ήταν υπεύ­θυ­νος για την από­κρυ­ψη των ναρ­κω­τι­κών σε χώρο απο­κλει­στι­κής του ευθύ­νης, ο 45χρονος και ο 47χρονος, δια­κι­νού­σαν τις ποσό­τη­τες κάν­να­βης και ο 26χρονος αλλο­δα­πός, ήταν υπεύ­θυ­νος για την καλ­λιέρ­γεια και φύλα­ξη των χώρων.

Σε έρευ­νες οι οποί­ες πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε οικί­ες, οική­μα­τα, χώρους στάθ­μευ­σης και απο­θή­κες, που χρη­σι­μο­ποιού­σαν οι συλ­λη­φθέ­ντες, σε Κορω­πί, Παλ­λή­νη, Διό­νυ­σο, Θρα­κο­μα­κε­δό­νες, Γέρα­κα, Άλι­μο, Μαρού­σι και Νέο Κόσμο, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν, μετα­ξύ άλλων: 37 κιλά κάν­να­βης, 2 κιλά απο­ξη­ρα­μέ­να δεν­δρύλ­λια και κλώ­νοι κάν­να­βης, κυνη­γε­τι­κή καρα­μπί­να, 34 φυσίγ­για και σπα­θί, καθώς και 4 αυτο­κί­νη­τα.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, με τη δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος τους, για κατά περί­πτω­ση εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, παρά­βα­ση νομο­θε­σί­ας περί ναρ­κω­τι­κών και όπλων, οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών.

 

Πηγή newsit.gr

ΚΑΝΝΑΒΗΣΥΛΛΗΨΕΙΣΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ
Comments (0)
Add Comment