Απαγορευτικό απόπλου : Καθηλωμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Μικρή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα

Σε ισχύ παρα­μέ­νει το απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου από τα λιμά­νια του Πει­ραιά, της Ραφή­νας και του Λαυ­ρί­ου, λόγω των ισχυ­ρών ανέ­μων που εξα­κο­λου­θούν να πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές στο Αιγαίο και φθά­νουν κατά τόπους τα 10 μπο­φόρ.

Μικρή εξα­σθέ­νη­ση των ανέ­μων ανα­μέ­νε­ται σύμ­φω­να με την ΕΜΥ από το από­γευ­μα.

Επί­σης, δεν εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για για τον Αργο­σα­ρω­νι­κό. Κλει­στές είναι και οι γραμ­μές Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύ­ρα και Αλε­ξαν­δρού­πο­λη-Σαμο­θρά­κη.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται σήμε­ρα να ταξι­δέ­ψουν καλό είναι πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία για τυχόν αλλα­γές η τρο­πο­ποι­ή­σεις των δρο­μο­λο­γί­ων λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συν­θη­κών.

 

Πηγή www.in.gr

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΠΛΟΥ
Comments (0)
Add Comment