Σε διαθεσιμότητα αστυνομικός της ΔΙ.ΑΣ που χαστούκισε ανήλικο -Διατάχθηκε ΕΔΕ από την ΕΛ.ΑΣ

Το περιστατικό έγινε γνωστό από καταγγελία ενός εργαζομένου στο νοσοκομείο, όπου μετέφερε το παιδί ο πατέρας του.

Νέο κρού­σμα αστυ­νο­μι­κής βίας και μάλι­στα σε βάρος ενός ανή­λι­κου παι­διού στο Μενί­δι συνέ­βη το Σάβ­βα­το το οποίο και κατα­γρά­φη­κε σε βίντεο κλει­στής κάμε­ρας ασφα­λεί­ας.

Ειδι­κό­τε­ρα όπως φαί­νε­ται στο βίντεο, ο «ντα­ής» αστυ­νο­μι­κός της ομά­δας ΔΙ.ΑΣ. χτυ­πά ένα 11χρονο αγό­ρι που χωρίς λόγο στα­μά­τη­σαν για έλεγ­χο.

Το περι­στα­τι­κό έγι­νε γνω­στό από καταγ­γε­λία ενός εργα­ζο­μέ­νου στο νοσο­κο­μείο, όπου μετέ­φε­ρε το παι­δί ο πατέ­ρας του.

Στην ανάρ­τη­σή του στο Facebook o καταγ­γέλ­λων σημειώ­νει πως το αγό­ρι «ήταν σε άθλια κατά­στα­ση τρο­μαγ­μέ­νο φοβι­σμέ­νο και με εμφα­νή την ταλαι­πω­ρία που υπέ­στη» και πως το συμ­βάν έλη­ξε όταν μπή­κε «ένα Ι.Χ. στο στε­νό  ενώ οι «αστυ­νο­μι­κοί τα μάζε­ψαν και έφυ­γαν ανε­νό­χλη­τοι».

Σε διαθεσιμότητα οι αστυνομικοί

Το βίντεο έχει προ­κα­λέ­σει πολ­λές αντι­δρά­σεις, ενώ ο αστυ­νο­μι­κός που βιαιο­πρά­γη­σε τέθη­κε σε δια­θε­σι­μό­τη­τα από την ΕΛ.ΑΣ

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της ΕΛ.ΑΣ ήδη από χθες η Υπη­ρε­σία Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων Σωμά­των Ασφα­λεί­ας έχει ανα­λά­βει τη διε­ρεύ­νη­ση της υπό­θε­σης, για τα απο­τε­λέ­σμα­τα της οποί­ας θα υπάρ­ξει νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση.

Μάλι­στα με από­φα­ση του Αρχη­γεί­ου, οι αστυ­νο­μι­κοί τέθη­καν σε δια­θε­σι­μό­τη­τα, ενώ παράλ­λη­λα δια­τά­χθη­κε σε βάρος τους η διε­νέρ­γεια Ένορ­κης Διοι­κη­τι­κής Εξέ­τα­σης.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση έχει ληφθεί μέρι­μνα ώστε ο Γενι­κός Αστυ­νο­μι­κός Διευ­θυ­ντής Αττι­κής να επι­κοι­νω­νή­σει με την οικο­γέ­νεια του ανη­λί­κου και να δια­τε­θεί υπη­ρε­σια­κός ψυχο­λό­γος για την υπο­στή­ρι­ξη του, εφό­σον το επι­θυ­μεί.

 

Πηγή www.in.gr

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΜΕΝΙΔΙΧΑΣΤΟΥΚΙ
Comments (0)
Add Comment