Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ για το χαστούκι αστυνομικού σε ανήλικο: Δεν ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές

Την απερίφραστη καταδίκη της ΕΛ.ΑΣ για την απαράδεκτη συμπεριφορά του αστυνομικού στο Μενίδι, με το χαστούκι στον 11χρονο, εξέφρασε ο αρχηγός της Αστυνομίας, αντιστράτηγος Μιχάλης Καραμαλάκης.

«Ως φυσι­κή ηγε­σία, αλλά και η πολι­τι­κή ηγε­σία, είμα­στε αντί­θε­τοι σε τέτοιες συμπε­ρι­φο­ρές. Η αντί­δρα­σή μας ήταν άμε­ση. Τέτοιες συμπε­ρι­φο­ρές είναι πλή­ρως κατα­δι­κα­στέ­ες και δεν μπο­ρού­με να τις ανε­χτού­με.» είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, σχο­λιά­ζο­ντας το βίντεο με τη βιαιο­πρα­γία του αστυ­νο­μι­κού σε βάρος του ανή­λι­κου.

Ο κ. Καρα­μα­λά­κης επα­νέ­λα­βε ότι σε βάρος του αστυ­νο­μι­κού -ο οποί­ος κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες είναι υπό­τρο­πος για βιαιο­πρα­γί­ες σε βάρος προ­σα­χθέ­ντων- έχει δια­τα­χθεί και διε­νερ­γεί­ται Ενορ­κη Διοι­κη­τι­κή Εξέ­τα­ση, καθώς και ότι τέθη­καν σε δια­θε­σι­μό­τη­τα όλοι οι αστυ­νο­μι­κοί που εμπλέ­κο­νται.

Καρα­μα­λά­κης: Στό­χος η εμπέ­δω­ση του αισθή­μα­τος ασφα­λεί­ας τους πολί­τες

Ο αρχη­γός της Αστυ­νο­μί­ας επι­σκέ­φθη­κε από­ψε την Πάτρα, προ­κει­μέ­νου να παρευ­ρε­θεί σε εκδή­λω­ση που οργά­νω­σαν οι ενώ­σεις εν ενερ­γεία και από­στρα­των αστυ­νο­μι­κών, για την κοπή της πρω­το­χρο­νιά­τι­κης πίτας.Προηγουμένως, ο Μιχά­λης Καρα­μα­λά­κης είχε σύσκε­ψη στη γενι­κή αστυ­νο­μι­κή διεύ­θυν­ση περι­φέ­ρειας Δυτι­κής Ελλά­δος, μαζί με τον γενι­κό αστυ­νο­μι­κό διευ­θυ­ντή και τους αστυ­νο­μι­κούς διευ­θυ­ντές των τριών νομών.

Όπως ανέ­φε­ρε σε δηλώ­σεις του, «δόθη­καν κατευ­θύν­σεις, ούτως ώστε να είμα­στε περισ­σό­τε­ρο απο­τε­λε­σμα­τι­κοί και να συμ­βά­λου­με με τον τρό­πο αυτό στην εμπέ­δω­ση του αισθή­μα­τος ασφά­λειας στους κατοί­κους της Δυτι­κής Ελλά­δος.»

Παράλ­λη­λα, ο αρχη­γός της Αστυ­νο­μί­ας τόνι­σε ότι «έχουν γίνει αξιό­λο­γες προ­σπά­θειες το τελευ­ταίο διά­στη­μα από τους συνα­δέλ­φους, με την εξάρ­θρω­ση πολ­λα­πλών κυκλω­μά­των που εμπλέ­κο­νται σε ληστεί­ες κλο­πές και όχι μόνο», αλλά όπως πρό­σθε­σε, «αυτό δεν σημαί­νει ότι δεν υπάρ­χουν περι­θώ­ρια για περαι­τέ­ρω βελ­τί­ω­ση, όσον αφο­ρά στις δρά­σεις των συνα­δέλ­φων μας, για την πάτα­ξη της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας.»

Ανα­ζη­τού­νται λύσεις για το μετα­να­στευ­τι­κό

Επί­σης, κατά την διάρ­κεια της σύσκε­ψης στο αστυ­νο­μι­κό μέγα­ρο ο Μιχά­λης Καρα­μα­λά­κης είπε ότι «συζη­τή­θη­καν και άλλα θέμα­τα, όπως το στε­γα­στι­κό, η ενί­σχυ­ση της στε­λέ­χω­σης και της υλι­κο­τε­χνι­κής υπο­δο­μής, και μία σει­ρά άλλων ζητη­μά­των που είναι σε μία δια­δι­κα­σία εξεύ­ρε­σης λύσεων.»Με την ευκαι­ρία της παρου­σί­ας του στην Πάτρα, ο Μιχά­λης Καρα­μα­λά­κης επι­σκέ­φθη­κε την λιμε­νι­κή ζώνη, προ­κει­μέ­νου όπως είπε, «να δω τι ακρι­βώς συμ­βαί­νει με το μετα­να­στευ­τι­κό.»

Σύμ­φω­να με όσα δήλω­σε, «θα πρέ­πει να περιο­ρί­σου­με αυτό το φαι­νό­με­νο και προς αυτή την κατεύ­θυν­ση συσκε­φθή­κα­με για να βρού­με λύσεις.»
Στο μετα­ξύ, στην ομι­λία του κατά την διάρ­κεια της εκδή­λω­σης, ο Μιχά­λης Καρα­μα­λά­κης επε­σή­μα­νε ότι «κάθε αστυ­νο­μι­κός σήμε­ρα επι­τε­λεί με ευσυ­νει­δη­σία το καθή­κον του και γίνε­ται μέτο­χος με το ήθος και την αξιό­λο­γη προ­σω­πι­κό­τη­τά του στη δια­μόρ­φω­ση της γενι­κό­τε­ρης εικό­νας του σώμα­τος» και πρό­σθε­σε:

«Αφου­γκρά­ζο­μαι και κατα­νοώ ως αρχη­γός του σώμα­τος αυτή την αυτα­πάρ­νη­ση και την αυτο­θυ­σία κάθε συνα­δέλ­φου αστυ­νο­μι­κού, ο οποί­ος καθη­με­ρι­νά με επαγ­γελ­μα­τι­σμό και συνέ­πεια στέ­κε­ται δίπλα στον πολί­τη και τον εξυ­πη­ρε­τεί χωρίς όρια με προ­σω­πι­κή και οικο­γε­νεια­κή επι­βά­ρυν­ση και με εργα­σια­κή επι­κιν­δυ­νό­τη­τα.»

Τέλος, ο αρχη­γός της Αστυ­νο­μί­ας συνα­ντή­θη­κε μετά την ολο­κλή­ρω­ση της εκδή­λω­σης με τους συν­δι­κα­λι­στι­κούς εκπρο­σώ­πους των αστυ­νο­μι­κών.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣΜΕΝΙΔΙΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
Comments (0)
Add Comment