Καιρός: Πού θα χτυπήσει το σκανδιναβικό ψύχος-εξπρές: Οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων

Τι αναφέρουν Αρναούτογλου- Μαρουσάκης-ΕΜΥ.

Αγριεύ­ει ο και­ρός από σήμε­ρα καθώς τη χώρα μας και κυρί­ως την Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα ανα­μέ­νο­νται να «χτυ­πή­σουν» ισχυ­ρές βρο­χές, καται­γί­δες, ακό­μη και χαλά­ζι.

Ήδη οι περισ­σό­τε­ροι μετε­ω­ρο­λό­γοι έχουν προει­δο­ποι­ή­σει για το νέο κύμα ψύχους που έρχε­ται, ενώ έκτα­κτο δελ­τίο επι­δεί­νω­σης και­ρού για χτες και σήμε­ρα Πέμ­πτη εξέ­δω­σε και η ΕΜΥ.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Κακο­και­ρία προ­βλέ­πε­ται από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Τετάρ­της (15–01-2020) στη νότια νησιω­τι­κή χώρα, με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες οι οποί­ες θα συνο­δεύ­ο­νται κατά τόπους από χαλα­ζο­πτώ­σεις και τους θυελ­λώ­δεις ανέ­μους.

Πιο αναλυτικά:

1. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (15–01-2020)

α. Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στην Κρή­τη, στα­δια­κά στις Κυκλά­δες και από το μεση­μέ­ρι στα Δωδε­κά­νη­σα.

β. Θυελ­λώ­δεις άνε­μοι ανα­το­λι­κών διευ­θύν­σε­ων 8 μπο­φόρ θα επι­κρα­τή­σουν βαθ­μιαία στο νότιο Αιγαίο.

2. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (16–01-2020) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (17–01-2020)

α. Βρο­χές και καται­γί­δες κατά τόπους ισχυ­ρές θα εκδη­λώ­νο­νται κατά δια­στή­μα­τα την Πέμ­πτη (16–01-2020) στις Κυκλά­δες, την Κρή­τη, και τα Δωδε­κά­νη­σα.

Τις πρω­ι­νές ώρες της Παρα­σκευ­ής (17–01-2020) τα φαι­νό­με­να θα περιο­ρι­στούν στα Δωδε­κά­νη­σα και στα­δια­κά θα εξα­σθε­νή­σουν.

β. Θυελ­λώ­δεις άνε­μοι με έντα­ση 8 και πιθα­νώς πρό­σκαι­ρα 9 μπο­φόρ θα πνέ­ουν την Πέμ­πτη (16–01-2020) στο νότιο Αιγαίο.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες στα καθη­με­ρι­νά τακτι­κά δελ­τία και­ρού και την ιστο­σε­λί­δα της ΕΜΥ (www.emy.gr).

Νέο κύμα ψύχους θα χτυπήσει τη χώρα μας

Την ίδια ώρα, μεγά­λη κακο­και­ρία προ­βλέ­πει ο μετε­ω­ρο­λό­γος Κλέ­αρ­χος Μαρου­σά­κης, που ανα­φέ­ρει στον λογα­ρια­σμό του στο Facebook ότι  θεω­ρεί­ται σχε­δόν βέβαιο ότι θα λάβει χώρα σχη­μα­τι­σμός βαρο­με­τρι­κών χαμη­λών στην περιο­χή μας και γύρω από αυτή.

Αναλυτικά, ο κ. Μαρουσάκης γράφει στην ανάρτησή του:

Όπως είχα ενη­με­ρώ­σει και σε προη­γού­με­νη ανάρ­τη­σή μου, το τελευ­ταίο δεκα­ή­με­ρο του μήνα που δια­νύ­ου­με φαί­νε­ται να λαμ­βά­νει χώρα μια ισχυ­ρή ψυχρή εισβο­λή που θα απα­σχο­λή­σει μεγά­λο μέρος της Ευρώ­πης αλλά και τη χώρα μας. Όπως είχα ανα­λύ­σει σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του παγκό­σμιου μοντέ­λου μας ένας εκτε­τα­μέ­νος και πολύ ισχυ­ρός αντι­κυ­κλώ­νας (πεδίο υψη­λών πιέ­σε­ων) ανα­μέ­νε­ται να καλύ­ψει τη βορειο­δυ­τι­κή Ευρώ­πη με τάση να εισχω­ρή­σει ανα­το­λι­κό­τε­ρα. Τα προ­γνω­στι­κά θέλουν στο εσω­τε­ρι­κό αυτού του αντι­κυ­κλώ­να η βαρο­με­τρι­κή πίε­ση να προ­σεγ­γί­ζει τα 1045hpa, μια τιμή αρκε­τά μεγά­λη σε αντι­κυ­κλω­νι­κή κυκλο­φο­ρία. Αυτό σημαί­νει ότι οποιασ­δή­πο­τε έντα­σης κυκλω­νο­γέν­νε­ση (σχη­μα­τι­σμός βαρο­με­τρι­κού χαμη­λού) λάβει χώρα ανα­το­λι­κό­τε­ρα ή και νοτιό­τε­ρα, θα δημιουρ­γή­σει ισχυ­ρή ροή ψύχους από τα βόρεια προς τα νότια της Ευρώ­πης. Με δεδο­μέ­νο ότι οι θάλασ­σές μας και γενι­κό­τε­ρα η Μεσό­γειος έχουν κρα­τή­σει θερ­μό­τη­τα λόγω και της μεγά­λης διάρ­κειας καλο­και­ρία που είχα­με μέσα στο Φθι­νό­πω­ρο, θεω­ρεί­ται σχε­δόν βέβαιο ότι θα λάβει χώρα σχη­μα­τι­σμός βαρο­με­τρι­κών χαμη­λών στην περιο­χή μας και γύρω από αυτή.

Βασι­ζό­με­νος σε αυτά τα δεδο­μέ­να επι­μέ­νω για άλλη μια φορά να υπάρ­χει μια ετοι­μό­τη­τα από πολί­τες και πολι­τεία μιας και ο Γενά­ρης όπως έγρα­ψα ίσως να μην έχει ολο­κλη­ρώ­σει τις επι­δό­σεις του στον Χει­μώ­να και για να μην ζήσου­με ξανά κατα­στά­σεις που είδα­με πριν λίγες ημέ­ρες να τρέ­χουν φορείς να βγά­ζουν ανα­κοι­νώ­σεις κτλ και με δεδο­μέ­νο ότι στον «λευ­κό επι­σκέ­πτη» δεν είμα­στε και ιδιαί­τε­ρα μαθη­μέ­νοι, ας «μαγει­ρέ­ψου­με» πριν πει­νά­σου­με…..

Επι­συ­νά­πτω χάρ­τες από το δικό μας παγκό­σμιο μοντέ­λο αλλά και από το Μετε­ω­ρο­λο­γι­κό κέντρο του Κανα­δά. Οι πρώ­τοι δύο είναι από το μοντέ­λο μας και απει­κο­νί­ζουν ο μεν πρώ­τος το πεδίο βαρο­με­τρι­κών πιέ­σε­ων ο δε δεύ­τε­ρος την θερ­μο­κρα­σία των αερί­ων μαζών στα 1500 μέτρα περί­που από τη μέση στάθ­μη της θάλασ­σας. Ο τρί­τος χάρ­της είναι από το Κανα­δι­κό μοντέ­λο και απει­κο­νί­ζει επί­σης την θερ­μο­κρα­σία στα 1500 μέτρα. Τονί­ζω ότι σε αυτό το ύψος εξε­τά­ζου­με την δυνα­μι­κή μιας θερ­μής ή ψυχρής εισβο­λής.

Πτώση θερμοκρασίας και στην Αττική

Μάλι­στα, σε προη­γού­με­νη ανάρ­τη­σή του, ο κ. Μαρου­σά­κης είχε ανα­φέ­ρει ότι ίσως έχου­με θερ­μο­κρα­σί­ες υπό του μηδε­νός ακό­μα και στην Αττι­κή.

«Γύρω στις 24 με 27 του μήνα το παγκό­σμιο μοντέ­λο μας, δίνει νέα ισχυ­ρή ψυχρή εισβο­λή πιθα­νόν την ισχυ­ρό­τε­ρη από όσες έχου­με δει μέχρι τώρα με την ισό­θερ­μη των -10 με -12 στα 850hpa στα όρια της Αττι­κής και τον αντι­κυ­κλώ­να μετα­ξύ Αγγλί­ας και Σκαν­δι­να­βί­ας να προ­σεγ­γί­ζει σε πίε­ση τα 1045hpa με κυκλω­νο­γέν­νε­ση στο νοτιο­α­να­το­λι­κό.

Αρναούτογλου: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

«Βαρε­το­και­ρία» στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της Ευρώ­πης, κακο­και­ρία στη νότια Ελλά­δα από την Τετάρ­τη και μέχρι την Κυρια­κή προ­βλέ­πει ο Σάκης Αρνα­ού­το­γλου.

Ειδι­κό­τε­ρα ο μετε­ω­ρο­λό­γος έδω­σε όλες τις λεπτο­μέ­ρειες για την εξέ­λι­ξη του και­ρού έως την Κυρια­κή.

Κρή­τη, Εύβοια, Κυκλά­δες, Δωδε­κά­νη­σα και Αττι­κή φαί­νε­ται πως μέχρι την Κυρια­κή θα έχουν την… τιμη­τι­κή τους, αφού στην υπό­λοι­πη χώρα ο και­ρός θα δια­τη­ρη­θεί σχε­δόν αίθριος. Μάλι­στα, ο Σάκης Αρνα­ού­το­γλου τονί­ζει πως δεν δια­φαί­νε­ται κάποια σημα­ντι­κή αλλα­γή για τις επό­με­νες 5–10 ημέ­ρες για τη βόρεια Ελλά­δα που δια­νύ­ει μια ιδιαί­τε­ρα παρα­τε­τα­μέ­νη περί­ο­δο ανομ­βρί­ας.

Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη, από την ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στα ανα­το­λι­κά και βόρεια.

Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 8 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 00 (μηδέν) έως 11 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στη Θρά­κη. Η ορα­τό­τη­τα θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη και στη Μακε­δο­νία πιθα­νώς να σημειω­θούν ομί­χλες τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

Άνε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 και στα ανα­το­λι­κά 5 με 6 και από το βρά­δυ τοπι­κά 7 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από -02 (μεί­ον 2) έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία θα είναι 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Αραιές νεφώ­σεις στα νότια. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα στην Ήπει­ρο τις πρω­ι­νές ώρες.

Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και στα νότια τοπι­κά 6 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο από -2 (μεί­ον 2) έως 11 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στα νότια με πιθα­νό­τη­τα ασθε­νών τοπι­κών βρο­χών στα νότια.

Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6, στα ανα­το­λι­κά και νότια 7 τοπι­κά 8 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια κατά τόπους 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στην Κρή­τη, όπου θα εκδη­λω­θούν και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να στην Κρή­τη θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά και από το από­γευ­μα βαθ­μιαία θα εξα­σθε­νή­σουν.

Άνε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στα δυτι­κά τοπι­κά 8 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες. Στα Δωδε­κά­νη­σα νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, κατά τόπους ισχυ­ρές στα νότια.

Άνε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 και στα βόρεια 7 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

 

Πηγή www.in.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Comments (0)
Add Comment