Καιρός : Κακοκαιρία και παγωνιά από τέλος του μήνα -Δεν ισχύει πια το έκτακτο δελτίο

Δεν ισχύει πια το έκτακτο δελτίο.

Δεν υπάρ­χει πλέ­ον έκτα­κτο δελ­τίο επι­δεί­νω­σης , καθώς το χαμη­λό βαρο­με­τρι­κό σύμ­φω­να με την ΕΜΥ έχει βρε­θεί πολύ νότια από τον Ελλη­νι­κό χώρο.

Σύμ­φω­να με την υπη­ρε­σία μάλι­στα ισχύ­ει μόνο το δελ­τίο θυελ­λω­δών ανέ­μων εως 8 μπο­φόρ στα ανα­το­λι­κά.

Ωστό­σο αυτό δεν σημαί­νει πως δεν έρχο­νται πιο κρύο μέρες.

Αντι­θέ­τως, ο μετε­ω­ρο­λό­γος Γιάν­νης Καλ­λιά­νος προ­βλέ­πει κρύο τις επό­με­νες μέρες.

Όπως σημειώ­νει ο κ. Καλ­λιά­νος «ο φετι­νός Γενά­ρης απο­δει­κνύ­ε­ται κατά βάση αρκε­τά κρύ­ος, αφού ήδη μετρά­με 2 ψυχρές εισβο­λές κατά τη διάρ­κεια της πρώ­της εβδο­μά­δας του νέου έτους. Φαί­νε­ται όμως ότι η τάση αυτή θα δια­τη­ρη­θεί και τις επό­με­νες 4–5 ημέ­ρες, με τον υδράρ­γυ­ρο σε χαμη­λό­τε­ρες από τη μέση τιμή για την επο­χή».

Μπο­ρεί το κρύο να επι­κρα­τή­σει τις επό­με­νες 4–5 μέρες, όμως, από όλα αυτά που δεί­χνουν τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία, θα είναι ελά­χι­στες εκεί­νες οι περιο­χές που θα δεχτούν κάποιες ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές (κυρί­ως Κρή­τη) ή ασθε­νείς τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις (την Κυρια­κή στην ορει­νή Ήπει­ρο, στην ορει­νή Δυτι­κή Μακε­δο­νία και στην ορει­νή δυτι­κή Θεσ­σα­λία, αλλά και πάλι μικρή η πιθα­νό­τη­τα να συμ­βεί αυτό).

Τι είπε για το σκανδιναβικό ψύχος

Όσον αφο­ρά τις προ­βλέ­ψεις συνα­δέλ­φων του για «σκαν­δι­να­βι­κό ψύχος» στα τέλη Ιανουα­ρί­ου, ο Γιάν­νης Καλ­λιά­νος απέ­φυ­γε να τοπο­θε­τη­θεί από τόσο νωρίς, συνι­στώ­ντας ψυχραι­μία.

«Ουδέ­πο­τε συνη­θί­ζω να δίνω βάση στα μοντέ­λα για μετά από 6–7 μέρες διό­τι ο και­ρός τότε παρου­σιά­ζει χαο­τι­κό χαρα­κτή­ρα και επο­μέ­νως δεν μπο­ρεί κανέ­νας να γνω­ρί­ζει την περαι­τέ­ρω εξέ­λι­ξη του», σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά.

Ο φετι­νός Γενά­ρης απο­δει­κνύ­ε­ται κατά βάση αρκε­τά κρύ­ος, αφού ήδη μετρά­με 2 ψυχρές εισβο­λές κατά τη διάρ­κεια της πρώ­της εβδο­μά­δας του νέου έτους. Φαί­νε­ται όμως ότι η τάση αυτή θα δια­τη­ρη­θεί και τις επό­με­νες 4–5 ημέ­ρες, με τον υδράρ­γυ­ρο σε χαμη­λό­τε­ρες θερ­μο­κρα­σί­ες από τη μέση τιμή για την επο­χή.

Δεν θα αποχωρήσουν οι άνεμοι στο Αιγαίο

Σύμ­φω­να με την πρό­γνω­ση του και­ρού, το βασι­κό αίτιο που η αίσθη­ση του κρύ­ου στο ανθρώ­πι­νο σώμα θα είναι κάπως έντο­νη είναι οι ισχυ­ροί βοριά­δες που ιδιαι­τέ­ρως στο Αιγαίο θα αγγί­ζουν τις επό­με­νες ημέ­ρες τα 7 και πιθα­νό­τα­τα ακό­μη και τα 8 μπο­φόρ.

Ακό­μη πιο έντο­νος ο χιο­νιάς, λόγω των βοριά­δων θα είναι στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη, την ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, την ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο αλλά και οι περισ­σό­τε­ρες περιο­χές του Αιγαί­ου.

Κακοκαιρία από τα  τέλη του μήνα

Ο Γιάν­νης Καλ­λιά­νος δίνει την δική του πρό­γνω­ση για το σκη­νι­κό του και­ρού προς τα τέλη του Ιανουα­ρί­ου. «Ουδέ­πο­τε συνη­θί­ζω να δίνω βάση στα μοντέ­λα για μετά από 6–7 μέρες διό­τι ο και­ρός τότε παρου­σιά­ζει χαο­τι­κό χαρα­κτή­ρα και επο­μέ­νως δεν μπο­ρεί κανέ­νας να γνω­ρί­ζει την περαι­τέ­ρω εξέ­λι­ξη του» σημειώ­νει και συστή­νει υπο­μο­νή, ώστε να μπο­ρεί να γίνει μια πιο έγκυ­ρη πρό­γνω­ση.

Ο κ. Καλ­λιά­νος έκα­νε εκτε­νέ­στε­ρη ανα­φο­ρά στα προ­γνω­στι­κά του και­ρού που ξεπερ­νούν τις 10 ημέ­ρες. «Δεν είναι απα­ραί­τη­τα κακό να εξη­γή­σει κάποιος Μετε­ω­ρο­λό­γος αν «βλέ­πει» κάτι για μετά από 10 ημέ­ρες. Αρκεί ασφα­λώς να μιλή­σει για πιθα­νό­τη­τα και όχι για σίγου­ρο ενδε­χό­με­νο» ανα­φέ­ρει.

Ωστό­σο, ο μετε­ω­ρο­λό­γος τονί­ζει πως όσοι έχουν σπου­δά­σει την επι­στή­μη των Μαθη­μα­τι­κών, γνω­ρί­ζουν πολύ καλά, ότι η δια­φο­ρά μετα­ξύ σίγου­ρου ενδε­χο­μέ­νου και πιθα­νό­τη­τας είναι πολύ μεγά­λη και ειδι­κά στην πρό­γνω­ση του και­ρού. «Εξάλ­λου, σε αυτές τις περι­πτώ­σεις όλοι κρι­νό­μα­στε και εφό­σον πλη­ρο­φο­ρού­με τον κόσμο δημό­σια, οφεί­λου­με να είμα­στε και συγκρα­τη­μέ­νοι. Ο καλός η ο κακός Μετε­ω­ρο­λό­γος φαί­νε­ται από τη δου­λειά του αλλά σε βάθος χρό­νου και όχι από μια άστο­χη η εύστο­χη πρό­βλε­ψη του» σημειώ­νει.

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ για σήμερα, Παρασκευή

Αττι­κή
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στα ανα­το­λι­κά και βόρεια.

Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 8 μπο­φόρ, με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το βρά­δυ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσ­σα­λο­νί­κη
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις και αρκε­τή ηλιο­φά­νεια. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα ή ομί­χλη τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από -01 (μεί­ον 1) έως 10 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Μακε­δο­νία, Θρά­κη
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις τοπι­κά αυξη­μέ­νες στη Θρά­κη. Η ορα­τό­τη­τα θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες και στη Μακε­δο­νία θα σημειω­θούν τοπι­κές ομί­χλες.

Άνε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 και στα ανα­το­λι­κά 5 με 7 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από -03 (μεί­ον 3) έως 11 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία θα είναι 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, δυτι­κή Στε­ρεά, δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σος
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα στην Ήπει­ρο τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και τις πρω­ι­νές ώρες στο Ιόνιο τοπι­κά 6 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο από -3 (μεί­ον 3) έως 11 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Θεσ­σα­λία, ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια, ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σος
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες, με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές στην Εύβοια. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα ή ομί­χλες τις πρω­ι­νές ώρες στη Θεσ­σα­λία.

Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5, στα ανα­το­λι­κά και νότια 6 με 7 και τοπι­κά 8 μπο­φόρ, με μικρή εξα­σθέ­νη­ση το βρά­δυ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 00 (μηδέν) έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια κατά τόπους 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Κυκλά­δες, Κρή­τη
Και­ρός: Νεφώ­σεις με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στην Κρή­τη.

Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 6 με 7 και στα δυτι­κά τοπι­κά 8 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Νησιά ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, Δωδε­κά­νη­σα
Και­ρός: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου λίγες νεφώ­σεις. Στα Δωδε­κά­νη­σα νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες.

Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 και στα βόρεια 7 τοπι­κά 8 μπο­φόρ, με μικρή εξα­σθέ­νη­ση από το βρά­δυ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

 

Πηγή www.in.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Comments (0)
Add Comment