Αγριεύει ο καιρός : Πτώση θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες και χιόνια

Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ώρες με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις τα ορεινά

Μετα­βο­λή θα παρου­σιά­σει ο και­ρός αρχι­κά στα δυτι­κά και βαθ­μιαία στα βόρεια και τα κεντρι­κά, με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά, τις τοπι­κές βρο­χές, τις σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, τους ενι­σχυ­μέ­νους βοριά­δες στο βόρειο Αιγαίο, την πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας και τις χιο­νο­πτώ­σεις στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά και ημιο­ρει­νά οι οποί­ες από τη νύχτα στα βόρεια θα εντα­θούν.

Μακε­δο­νία, Θρά­κη

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές αρχι­κά στη δυτι­κή Μακε­δο­νία και από το μεση­μέ­ρι και στις υπό­λοι­πες περιο­χές. Από το από­γευ­μα οι βρο­χές θα εντα­θούν και θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κυρί­ως στα θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα. Παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν από το βρά­δυ σε ορει­νές, κατά τη διάρ­κεια της νύχτας σε ημιο­ρει­νές περιο­χές και θα εντα­θούν.

Ανε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ. Από το μεση­μέ­ρι θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­α­να­το­λι­κούς και στα­δια­κά θα ενι­σχυ­θούν στα 5 με 7 και από τη νύχτα στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά μέχρι 8 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 03 έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 2 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη. Από το από­γευ­μα θα σημειώ­σει σημα­ντι­κή πτώ­ση.

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, Δυτι­κή Στε­ρεά, Δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σος 

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως στα νησιά του Ιονί­ου, την Ήπει­ρο και τη δυτι­κή Στε­ρεά, βαθ­μιαία θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες πιθα­νώς πρό­σκαι­ρα ισχυ­ρές. Παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν από το βρά­δυ στα ορει­νά της Ηπεί­ρου.

Ανε­μοι: Αρχι­κά νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ και από το βρά­δυ στα βόρεια θα στρα­φούν σε βόρειους και θα ενι­σχυ­θούν στα 4 με 6 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια θα είναι 4 με 6 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη και από το βρά­δυ θα σημειώ­σει μικρή περαι­τέ­ρω πτώ­ση.

Θεσ­σα­λία, Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια, Ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σος 

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα από τα βόρεια θα αυξη­θούν και από το από­γευ­μα θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές. Σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν από το βρά­δυ στη Θεσ­σα­λία, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, την Εύβοια και τις Σπο­ρά­δες, κυρί­ως στις θαλάσ­σιες και παρα­θα­λάσ­σιες περιο­χές. Παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν από το βρά­δυ στα ορει­νά της Θεσ­σα­λί­ας.

Ανε­μοι: Αρχι­κά νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ, από το από­γευ­μα και από τα βόρεια θα στρα­φούν σε βόρειους και θα ενι­σχυ­θούν στα 5 με 6 και τη νύχτα στα βόρεια τοπι­κά 7 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη και από το βρά­δυ θα σημειώ­σει μικρή περαι­τέ­ρω πτώ­ση.

Κυκλά­δες, Κρή­τη 

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις που από το βρά­δυ θα πυκνώ­σουν. Ανε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 20 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Νησιά Ανα­το­λι­κού αιγαί­ου, Δωδε­κά­νη­σα 

Και­ρός: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές από το μεση­μέ­ρι ενώ βαθ­μιαία θα εκδη­λω­θούν και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Στα Δωδε­κά­νη­σα, αραιές νεφώ­σεις που από το βρά­δυ θα πυκνώ­σουν.

Ανε­μοι: Αρχι­κά δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ, από το από­γευ­μα στα βόρεια θα στρα­φούν σε βορειο­α­να­το­λι­κούς και θα ενι­σχυ­θούν στα 5 με 7 και τη νύχτα τοπι­κά στα 8 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 20 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Αττι­κή

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που από το βρά­δυ θα αυξη­θούν και θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές. Ανε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ. Τη νύχτα θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­α­να­το­λι­κούς και θα ενι­σχυ­θούν. Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Θεσ­σα­λο­νί­κη 

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα αυξη­θούν και από το μεση­μέ­ρι θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές. Από το από­γευ­μα οι βρο­χές θα εντα­θούν και είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Πιθα­νό­τη­τα παρο­δι­κών χιο­νο­πτώ­σε­ων στα γύρω ορει­νά από το βρά­δυ.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ. Από το μεση­μέ­ρι θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­δυ­τι­κούς 5 με 7 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 03 έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Από το από­γευ­μα θα σημειώ­σει σημα­ντι­κή πτώ­ση.

 

Πηγή www.in.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Comments (0)
Add Comment