Εκτοξεύεται” ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ το 2020 παρά τον κορονοϊό

Στα επίπεδα του 1,5 με 2% εκτιμούν πηγές της αγοράς ότι θα κινηθεί εφέτος ο ρυθμός ανάπτυξης στο λιανεμπόριο καταναλωτικών προϊόντων ειδών σούπερ μάρκετ όσο περίπου ήταν το 2019. Βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρνητικές επιπτώσεις από την εκδήλωση του κορονοϊού, κυρίως στον τουρισμό, θα είναι σχετικά μικρής σημασίας.

Σε κάθε περί­πτω­ση εκτι­μά­ται ότι ο τζί­ρος που θα κάνουν τα σού­περ μάρ­κετ το 2020 δεν θα πέσει κάτω του 1%. Εν τω μετα­ξύ πέρυ­σι, σύμ­φω­να με στοι­χεία της IRI Hellas, η ανά­πτυ­ξη της αγο­ράς ανήλ­θε σε 1,7%.

Πρό­κει­ται για τον τρί­το χρό­νο που η αγο­ρά κατα­να­λω­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων εμφα­νί­ζει θετι­κούς ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης, μετά από τη δρα­μα­τι­κή συρ­ρί­κνω­σή του στην περί­ο­δο της οικο­νο­μι­κής ύφε­σης.

Βέβαια στη διάρ­κεια του 2019 ο τζί­ρος του κλά­δου των σού­περ μάρ­κετ, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της IRI Hellas, εμφά­νι­σε ελα­φρά σημεία κόπω­σης ένα­ντι του 2018 και 2017 στην διάρ­κεια των οποί­ων η ανά­πτυ­ξη ανήλ­θε σε 2,7% και 2,3% αντί­στοι­χα.

Ενδει­κτι­κά του γενι­κό­τε­ρου κλί­μα­τος στο λια­νε­μπό­ριο τρο­φί­μων είναι και τα στοι­χεία που αφο­ρούν σε πωλή­σεις ανά κατη­γο­ρία και μέγε­θος κατα­στή­μα­τος.

Αναλυτικά στοιχεία για τον τζίρο στα σούπερ μάρκετ

Συγκε­κρι­μέ­να, σε κατα­στή­μα­τα (υπε­ρα­γο­ρές) άνω των 2.500 τ.μ. η τάση της αξί­ας πωλή­σε­ων ήταν αυξη­μέ­νη το 2019 κατά 5,9% και η συνο­λι­κή ποσο­στιαία συνει­σφο­ρά αυτής της κατη­γο­ρί­ας κατα­στη­μά­των στο λια­νε­μπό­ριο τρο­φί­μων ήταν της τάξης του 12,2%.

Στα κατα­στή­μα­τα από 1.000 έως 2.500 τ.μ. η τάση ήταν αρνη­τι­κή και δια­μορ­φώ­θη­κε σε 0,2% αν και η συνο­λι­κή ποσο­στιαία συνει­σφο­ρά τους αντι­στοι­χού­σε στο 38,7%.

Στα μικρό­τε­ρα κατα­στή­μα­τα 400 – 1.000 τ.μ. η τάση της αξί­ας πωλή­σε­ων ήταν θετι­κή κατά 3,2% και η συνο­λι­κή συνει­σφο­ρά τους στην αξία λια­νι­κών πωλή­σε­ων ήταν της τάξης του 36,3%.

Τέλος, στα κατα­στή­μα­τα έως 400 τ.μ. η τάση ήταν πτω­τι­κή κατά 0,3% επί συνό­λου ποσο­στιαί­ας συμ­με­το­χής 12,9%.

Όπως συνά­γε­ται από τα παρα­πά­νω στοι­χεία αν και στο ελλη­νι­κό λια­νε­μπό­ριο τρο­φί­μων κυριαρ­χούν τα κατα­στή­μα­τα της τάξης των 1.000 και άνω τετρα­γω­νι­κών μέτρων με αθροι­στι­κό μερί­διο 75%, οι υπε­ρα­γα­γο­ρές άνω των 2.500 τ.μ. “επε­λαύ­νουν” με ιδιαί­τε­ρα αυξη­τι­κή τάση πωλή­σε­ων.

Πάντως αξί­ζει να σημειώ­σου­με ότι η μεί­ω­ση του ΦΠΑ σε ορι­σμέ­νες κατη­γο­ρί­ες τρο­φί­μων στη διάρ­κεια του 2019 επέ­δρα­σε θετι­κά στο επί­πε­δο τιμών και φυσι­κά στην αξία των πωλή­σε­ων.

Σε ό,τι αφο­ρά στην κατη­γο­ριο­ποί­η­ση των πωλή­σε­ων ανά είδος σημειώ­νε­ται ότι η αξία πωλή­σε­ων στα είδη οικια­κής χρή­σης (καθα­ρι­στι­κά, απορ­ρυ­πα­ντι­κά κ.ά) κατέ­γρα­ψε άνο­δο 1% το 2019, των ειδών ατο­μι­κής φρο­ντί­δας και ομορ­φιάς 2,3% και των τρο­φί­μων 1,6%.

Η κατη­γο­ρία προ­ϊ­ό­ντων ιδιω­τι­κής ετι­κέ­τας στις υπε­ρα­γο­ρές και τα σού­περ μάρ­κετ σημεί­ω­σε αύξη­ση πωλή­σε­ων 0,8% το 2019, επί­πε­δο σαφώς χαμη­λό­τε­ρο εκεί­νου που κατέ­γρα­ψε η αγο­ρά ως σύνο­λο.

Αθροι­στι­κά τα προ­ϊ­ό­ντα ιδιω­τι­κής ετι­κέ­τας αφο­ρού­σαν το 2019 ποσο­στό 15,5% του συνό­λου των πωλή­σε­ων σε υπε­ρα­γο­ρές και σού­περ μάρ­κετ.

Πηγή www.newsit.gr

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΤΖΙΡΟΣ
Comments (0)
Add Comment