Ανοίγει κλιματιζόμενες αίθουσες για τον καύσωνα ο Δήμος Αθηναίων

Σε 24ωρη λειτουργία ο τηλεφωνικός αριθμός του δήμου Αθηναίων 1595 ως ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Οκτώ κλι­μα­τι­ζό­με­νες Λέσχες Φιλί­ας του Δήμου Αθη­ναί­ων θα είναι αύριο ανοι­κτές για την προ­στα­σία των ευά­λω­των ομά­δων από τις υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, που ανα­μέ­νε­ται να επι­κρα­τή­σουν. Παράλ­λη­λα, καθ’ όλη τη διάρ­κεια του 24ώρου λει­τουρ­γεί ο τηλε­φω­νι­κός αριθ­μός του δήμου Αθη­ναί­ων 1595 ως ανοι­χτή γραμ­μή επι­κοι­νω­νί­ας για περι­πτώ­σεις έκτα­κτης ανά­γκης.

Οι αίθου­σες που θα λει­τουρ­γούν ως σημεία δρο­σιάς είναι οι Λέσχες Φιλί­ας Αγί­ου Παύ­λου, Κου­κα­κί­ου, Νέου Κόσμου, ‘Ανω Πετρα­λώ­νων, Κολο­κυν­θούς, Αγί­ου Ελευ­θε­ρί­ου, Αγί­ου Μελε­τί­ου και Αμπε­λο­κή­πων.

Επί­σης, ο δήμος καλεί του πολί­τες να φρο­ντί­ζουν και εκεί­νοι να παρα­μέ­νουν γεμά­τες με φρέ­σκο δρο­σε­ρό νερό οι σαρά­ντα ποτί­στρες για τ΄αδέσποτα που έχουν τοπο­θε­τη­θεί σε διά­φο­ρα σημεία της Αθή­νας.

 

Πηγή www.news.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝΚΑΥΣΩΝΑΣΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Comments (0)
Add Comment