Ξεκίνησε η κατεδάφιση επικίνδυνων κτιρίων στην Αθήνα, μετά τον σεισμό [βίντεο]

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης κτιρίων στην Αθήνα μετά τον σεισμό των 5,1 Ρίχτερ την 19η Ιουλίου.

Πρό­κει­ται για σπί­τι στη συμ­βο­λή των οδών Μυλο­πο­τά­μου και Στρα­τη­γού Δαβά­κη στους Αμπε­λο­κή­πους. Εχει χτι­στεί πριν από το 1955 και ο ιδιο­κτή­της το έχει παρα­χω­ρή­σει στον Δήμο Αθη­ναί­ων. Οπως μετέ­δω­σε η ΕΡΤ1, είναι ένα από τα πρώ­τα 13 κτί­ρια που έχουν μπει πρώ­τα στη λίστα των επι­κίν­δυ­νων προς κατε­δά­φι­ση.

Στην εν λόγω λίστα υπάρ­χουν και κτί­ρια που ανή­κουν σε ιδιώ­τες, όπου και η δια­δι­κα­σία είναι δια­φο­ρε­τι­κή. Σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ έχουν ήδη ξεκι­νή­σει οι απαι­τού­με­νες ενέρ­γειες και γι’ αυτές τις περι­πτώ­σεις και έχει ληφθεί η σύμ­φω­νη γνώ­μη των ιδιο­κτη­τών τους για κατε­δά­φι­ση.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣΕΙΣΜΟΣ
Comments (0)
Add Comment