Συνελήφθη ο δράστης ανθρωποκτονίας έξω από κατάστημα στα Πατήσια

Εξιχνιάστηκε άμεσα από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής η ανθρωποκτονία 42χρονου και η απόπειρα ανθρωποκτονίας 35χρονου, πράξεις που έλαβαν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Πατήσια.

Για την υπό­θε­ση αυτή συνε­λή­φθη, το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της, 56χρονος Έλλη­νας, σε βάρος του οποί­ου σχη­μα­τί­στη­κε σχε­τι­κή ποι­νι­κή δικο­γρα­φία για τα παρα­πά­νω αδι­κή­μα­τα.

Ως προς το χρο­νι­κό της υπό­θε­σης, μετά από λογο­μα­χία που προη­γή­θη­κε μετα­ξύ θαμώ­νων του κατα­στή­μα­τος, για ασή­μα­ντη αφορ­μή, ο δρά­στης έφυ­γε από τον χώρο και επα­νήλ­θε κρα­τώ­ντας πιστό­λι, με το οποίο έβαλ­λε αρχι­κά στον αέρα και στη συνέ­χεια κατά των δύο προ­α­να­φε­ρο­μέ­νων προ­σώ­πων, τραυ­μα­τί­ζο­ντας θανά­σι­μα τον ημε­δα­πό και σοβα­ρά τον αλλο­δα­πό, ενώ στη συνέ­χεια διέ­φυ­γε.

Για την εξι­χνί­α­ση της υπό­θε­σης από την Διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Αττι­κής /Τμήμα Εγκλη­μά­των Κατά Ζωής συστή­θη­κε ειδι­κή επι­χει­ρη­σια­κή ομά­δα, η οποία κατά­φε­ρε άμε­σα να ταυ­το­ποι­ή­σει τα στοι­χεία του δρά­στη και να εντο­πί­σει την οικία δια­μο­νής του, όπου και συνε­λή­φθη στο πλαί­σιο οργα­νω­μέ­νης αστυ­νο­μι­κής επι­χεί­ρη­σης.

Κατά την έρευ­να που διε­νερ­γή­θη­κε στην οικία, παρου­σία δικα­στι­κού λει­τουρ­γού, βρέ­θη­κε και κατα­σχέ­θη­κε πιστό­λι με γεμι­στή­ρα και πέντε φυσίγ­για, δύο κου­τιά με εβδο­μή­ντα δύο φυσίγ­για, καθώς και πιστό­λι κρό­του με δέκα φυσίγ­για.

Ο δρά­στης οδη­γή­θη­κε στην αρμό­δια Εισαγ­γε­λία.

 

Πηγή www.in.gr

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΠΑΤΗΣΙΑ
Comments (0)
Add Comment