Πατήσια : Σοβαρός τραυματισμός ηλικιωμένου κατά την απόπειρα ληστείας σε γραφείο τελετών

Γεωργιανός 30 χρονών επιχείρησε να ληστέψει γραφείο τελετών στα Πατήσια και στην προσπάθειά του να διαφύγει από πολίτες, που τον αντιλήφθηκαν και τον κυνήγησαν, τραυμάτισε σοβαρά 85χρονο.

Γεωρ­για­νός 30 χρο­νών επι­χεί­ρη­σε να ληστέ­ψει γρα­φείο τελε­τών στα Πατή­σια και στην προ­σπά­θειά του να δια­φύ­γει από πολί­τες, που τον αντι­λή­φθη­καν και τον κυνή­γη­σαν, τραυ­μά­τι­σε σοβα­ρά 85χρονο περα­στι­κό.

Τον κυνήγησαν

Το περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας στην οδό Αχαρ­νών 290.

Δεν έχει γίνει ακό­μη γνω­στό εάν ο δρά­στης απο­πει­ρά­θη­κε να κλέ­ψει ή να ληστέ­ψει ούτε και αν έφε­ρε όπλο.

Ωστό­σο, έγι­νε αντι­λη­πτός από άτο­μα που βρί­σκο­νταν στο σημείο, τα οποία επι­χεί­ρη­σαν να τον ακι­νη­το­ποι­ή­σουν.

Σε σοβαρή κατάσταση

Στην προ­σπά­θειά του να δια­φύ­γει, έσπρω­ξε και τραυ­μά­τι­σε τον 85χρονο που μάλ­λον βρέ­θη­κε τυχαία στην πορεία του.

Ο ηλι­κιω­μέ­νος μετα­φέρ­θη­κε στο νοσο­κο­μείο Ερυ­θρός Σταυ­ρός όπου νοση­λεύ­ε­ται σε σοβα­ρή κατά­στα­ση.

Ο δρά­στης συνε­λή­φθη.

 

Πηγή www.in.gr

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΛΗΣΤΕΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ
Comments (0)
Add Comment