Νέες συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αθήνα

Στα χέρια της αστυνομίας δύο άτομα

Ένας 37χρονος Πολω­νός και ένας 38χρονος Αλβα­νός συνε­λή­φθη­σαν στα Πατή­σια, από αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ασφά­λειας Αχαρ­νών με τη συν­δρο­μή του ΤΑ Δυτι­κής Αττι­κής, κατη­γο­ρού­με­νοι για κατο­χή και δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών, σε διά­φο­ρες περιο­χές των Αχαρ­νών.

Κατά τη διάρ­κεια αστυ­νο­μι­κής έρευ­νας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην οικία των δύο συλ­λη­φθέ­ντων, στα Πατή­σια, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν 522 γραμ­μά­ρια κοκα­ΐ­νης, ζυγα­ριά ακρι­βεί­ας και πέντε κινη­τά τηλέ­φω­να. Ακο­λού­θη­σε έρευ­να και σε αυτο­κί­νη­το ιδιο­κτη­σί­ας του 38χρονου, μέσα στο οποίο εντο­πί­στη­κε και κατα­σχέ­θη­κε ποσό­τη­τα ακα­τέρ­γα­στης κάν­να­βης βάρους 2,8 γραμ­μα­ρί­ων. Το συγκε­κρι­μέ­νο όχη­μα κατα­σχέ­θη­κε ως μέσο μετα­φο­ράς και δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών.

Οι δύο αλλο­δα­ποί οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών.

 

Πηγή www.news.gr

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Comments (0)
Add Comment