«Πολιτισμός στις Γειτονιές»: Δεκάδες δωρεάν δράσεις ενεργοποιούν τις γειτονιές της Αθήνας

To 58% των Αθηναίων είχε αποδειχθεί δραστήριο έως πολύ δραστήριο όσον αφορά τον πολιτισμό

To 58% των Αθη­ναί­ων είχε απο­δει­χθεί δρα­στή­ριο έως πολύ δρα­στή­ριο όσον αφο­ρά τον πολι­τι­σμό, σύμ­φω­να με την έρευ­να που εκπό­νη­σε το Public Issue για λογα­ρια­σμό του Δικτύ­ου Πολι­τι­σμού του Δήμου Αθη­ναί­ων πριν από δύο περί­που χρό­νια. Αν και το δείγ­μα των χιλί­ων και κάτι ατό­μων από τα επτά διοι­κη­τι­κά δια­με­ρί­σμα­τα μεγα­λώ­νει το περι­θώ­ριο σφάλ­μα­τος, τα απο­τε­λέ­σμα­τα έδω­σαν μια εικό­να: μιλώ­ντας για την ετή­σια πολι­τι­στι­κή κατα­νά­λω­ση, οι περισ­σό­τε­ροι Αθη­ναί­οι δια­βά­ζουν περί­που 10 βιβλία το χρό­νο, προ­τι­μούν το θέα­τρο, επι­σκέ­πτο­νται συχνά μου­σεία και πολι­τι­στι­κά κέντρα ενώ μόλις το 12% θεω­ρεί το κόστος των εκδη­λώ­σε­ων φθη­νό.

Το Δίκτυο Πολι­τι­σμού του Δήμου Αθη­ναί­ων – Athens Culture Net, από το 2016 όταν συστά­θη­κε ως βρα­χί­ο­νας του δήμου με τη δωρεά του Ιδρύ­μα­τος Σταύ­ρος Νιάρ­χος για την προ­ώ­θη­ση πολι­τι­στι­κών δρά­σε­ων, προ­τεί­νει τη δικτύ­ω­ση ως λύση σε αυτή την ανά­γκη. Τα 33 μέλη που συμ­με­τεί­χαν στην αρχι­κή σύστα­ση της πλατ­φόρ­μας αυξή­θη­καν στα­δια­κά και έφτα­σαν τα 63, ανά­με­σα στα οποία βρί­σκο­νται το Μου­σείο της Ακρό­πο­λης, το Αρχαιο­λο­γι­κό και το Βυζα­ντι­νό Μου­σείο, το Μου­σείο Κυκλα­δι­κής Τέχνης και το Μου­σείο Μπε­νά­κη, η ΑΣΚΤ, το ΕΜΣΤ κι αρκε­τά ακό­μη, ενώ ακό­μη 45 συνερ­γα­ζό­με­νοι φορείς προ­στέ­θη­καν πρό­σφα­τα. Τι σημαί­νει πρα­κτι­κά αυτό; Πάμπολ­λοι φορείς οι οποί­οι μέσω του Δήμου φτά­νουν πιο κοντά στον πολί­τη με δωρε­άν δρά­σεις και ανοι­χτά καλέ­σμα­τα, στο πλαί­σιο προ­γραμ­μά­των όπως το «Πολι­τι­σμός στις Γει­το­νιές» που μόλις ανα­κοι­νώ­θη­κε.

Ξεκι­νώ­ντας τον Μάρ­τιο από το δια­μέ­ρι­σμα Παγκρά­τι – Άγιος Αρτέ­μιος, η νέα πρω­το­βου­λία συντο­νί­ζει δεκά­δες δωρε­άν δρά­σεις, ενερ­γο­ποιώ­ντας κλει­στούς και ανοι­χτούς χώρους: το Ωδείο Αθη­νών, το Μου­σείο του Ιδρύ­μα­τος Β&Ε Γου­λαν­δρή, τον ιστο­ρι­κό κινη­μα­το­γρά­φο Παλ­λάς, τα γήπε­δα και τα σχο­λεία της περιο­χής αλλά και τα πάρ­κα ή τα άλση που αγα­πά­με στο Παγκρά­τι. «Στό­χος μας είναι όσοι βρε­θούν στο Παγκρά­τι αυτές τις μέρες, κάτοι­κοι και επι­σκέ­πτες, να συμ­με­τέ­χουν ενερ­γά και δημιουρ­γι­κά στις δια­δρα­στι­κές δρά­σεις ή να απο­λαύ­σουν και να περά­σουν καλά με τις υπό­λοι­πες», μου λέει η Ερι­φύ­λη Μαρω­νί­τη που συντο­νί­ζει το Δίκτυο με τον Φοί­βο Σακα­λή.

«Οι Ιονέ­σκοι» από την ευρη­μα­τι­κή θεα­τρι­κή ομά­δα Κινη­τή­ρας στην πλα­τεία Βαρ­νά­βα ένα μεση­μέ­ρι Σαβ­βά­του (14/3), πρώ­τη προ­βο­λή στην Αθή­να του ντο­κι­μα­ντέρ «Οι Άγνω­στοι Αθη­ναί­οι» της Αγγε­λι­κής Αντω­νί­ου με πρω­τα­γω­νι­στές-αδέ­σπο­τα (22/3), αυτο­σχε­δια­σμός με το εκπαι­δευ­τι­κό τμή­μα της Λυρι­κής Σκη­νής για άτο­μα 65+ (5,12,19 & 26/3) και ανοι­χτή πρό­βα με το πολυ­ε­θνι­κό El Sistema (14/3), σεμι­νά­ρια-εργα­στή­ρια από το Balkans Beyond Borders και τη Βιβλιο­θή­κη της Βου­λής όπως και ένα δια­δρα­στι­κό παι­χνί­δι μυστη­ρί­ου από τους Challedu στο Άλσος Παγκρα­τί­ου (1, 15/3) δίνουν το πράγ­μα­τι πολύ ενδια­φέ­ρον στίγ­μα. «Οι συμ­με­τέ­χο­ντες θα δου­λέ­ψουν ομα­δι­κά, θα περ­πα­τή­σουν, θα μάθουν, θα ανα­κα­λύ­ψουν θησαυ­ρούς στη γει­το­νιά τους, μνή­μες, θα φτιά­ξουν τις δικές τους ιστο­ρί­ες», συνε­χί­ζει η ίδια.

Σε πολ­λές περι­πτώ­σεις, η ίδια γει­το­νιά απο­τε­λεί τον πρω­τα­γω­νι­στή του πιλο­τι­κού προ­γράμ­μα­τος – η ιστο­ρία της, η σημε­ρι­νή της πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, οι επαγ­γελ­μα­τί­ες, οι φορείς αλλά και οι κάτοι­κοι έχουν μερί­διο λόγου. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα απο­τε­λούν οι «Ιστο­ρί­ες στις Γει­το­νιές», μια δρά­ση που ξεκι­νά από το Παγκρά­τι αλλά πρό­κει­ται να παρα­μεί­νει στον κορ­μό της πρω­το­βου­λί­ας και στις υπό­λοι­πες γει­το­νιές. Η ομά­δα StoryMentor που με πρω­τα­γω­νι­στές τον τόπο, τα γεγο­νό­τα και τους μικρούς, καθη­με­ρι­νούς ήρω­ες της πόλης συν­θέ­τει μια παρά­στα­ση-τοι­χο­γρα­φία της γει­το­νιάς. Στο απο­τέ­λε­σμα της πρώ­της στά­σης συνέ­βα­λαν τα μέλη των «Λεσχών Φιλί­ας» και πρό­κει­ται να παρου­σια­στεί στο 4ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Αθη­νών (κλει­στό γήπε­δο μπά­σκετ, Αρι­στάρ­χου 24) τρεις φορές (11, 19, 26/3).

Αν το δού­με στην ουσία του, η πρω­το­βου­λία «Πολι­τι­σμός στις Γει­το­νιές» είναι μια μακρό­χρο­νη σει­ρά από πολι­τι­στι­κά καλέ­σμα­τα του Δήμου, που κινεί­ται πέρα από την επο­χι­κό­τη­τα. Η ανά­γκη του αθη­ναϊ­κού κοι­νού για τέτοιου είδους δρά­σεις έχει πιστο­ποι­η­θεί αρκε­τές φορές, με χαρα­κτη­ρι­στι­κό­τε­ρο παρά­δειγ­μα την περί­ο­δο της διορ­γά­νω­σης «Αθή­να 2018 – Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου». «Πράγ­μα­τι υπήρ­ξε απο­κα­λυ­πτι­κή εμπει­ρία η συγκε­κρι­μέ­νη χρο­νιά», σχο­λιά­ζει η Ερι­φύ­λη, «το πώς συνερ­γά­ζε­σαι, πώς φέρ­νεις σε επα­φή δια­φο­ρε­τι­κές πολι­τι­στι­κές ομά­δες με πολι­τι­στι­κούς φορείς ή οργα­νι­σμούς ώστε να γίνουν συνέρ­γειες που αιφ­νι­διά­ζουν ακό­μη κι εσέ­να τον ίδιο, πώς με τη φαντα­σία και την ευρη­μα­τι­κό­τη­τα πετυ­χαί­νεις τόση απή­χη­ση, αξιο­ποιώ­ντας παράλ­λη­λα τους ανοι­κτούς δημό­σιους χώρους, τον καλό και­ρό, την εξω­στρέ­φεια, τις τοπι­κές κοι­νω­νί­ες, τις παρέ­ες…». Ρόλο έπαι­ξε και η Νύχτα Πολι­τι­σμού, η οποία φέτος επι­στρέ­φει νωρί­τε­ρα από το συνη­θι­σμέ­νο, στις 20 Μαρ­τί­ου.

Η αρχή, λοι­πόν, γίνε­ται από 1η Μαρ­τί­ου στο Παγκρά­τι, μια «ανερ­χό­με­νη γει­το­νιά της Αθή­νας, που δεν παύ­ει να δια­κρί­νε­ται κι από δυνα­τές αντι­θέ­σεις», ενώ τον Μάιο η στά­ση γρά­φει «Κολω­νός – Ακα­δη­μία Πλά­τω­νος – Σεπό­λια» καθώς στό­χος είναι όλα τα διοι­κη­τι­κά δια­με­ρί­σμα­τα. Τι είναι αυτό που χρειά­ζο­νται τελι­κά οι γει­το­νιές της Αθή­νας; «Χρειά­ζε­ται να πας εκεί, να αφου­γκρα­στείς, να συζη­τή­σεις, να εξη­γή­σεις, να ακού­σεις, να συν­δε­θούν οι μεγά­λοι πολι­τι­στι­κοί φορείς κι οργα­νι­σμοί με την τοπι­κή κοι­νω­νία, να δοθούν κίνη­τρα στις μικρό­τε­ρες ομά­δες και χώροι», απα­ντά η Ερι­φύ­λη, «και βεβαί­ως να υπάρ­χει σχε­δια­σμός, μέλ­λον και πόροι – να μην πας μια φορά στο Παγκρά­τι αλλά να επα­νέλ­θεις».

Περισ­σό­τε­ρα στο www.athinorama.gr

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣΠΑΓΚΡΑΤΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
Comments (0)
Add Comment