Πρόεδρος Ειδικών Φρουρών για Κουκάκι: Δολοφονική απόπειρα -Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν καταδίκασαν τις επιθέσεις

Για τα όσα έγιναν στο Κουκάκι το Σάββατο με τις ανακαταλήψεις κτιρίων, τις επιχειρήσεις τις ΕΛ.ΑΣ. μίλησε ο πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών Βασίλης Ντούμας.

Μιλώ­ντας στον ΘΕΜΑ 104,6 ο για τα επει­σό­δια που προ­κά­λε­σαν οι κου­κου­λο­φό­ροι ο κ.Ντούμας μίλη­σε για «δολο­φο­νι­κή από­πει­ρα κατά εργα­ζο­μέ­νων». Παράλ­λη­λα σχο­λί­α­σε καυ­στι­κά ότι εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ κανείς δεν κατα­δί­κα­σε τα επει­σό­δια που είχαν ως απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό έξι αστυ­νο­μι­κών. «Δεν έπρε­πε να υπάρ­χει κατα­δί­κη από βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ;», ανα­ρω­τή­θη­κε.

Τέλος ο κ.Ντούμας έθε­σε και το θέμα της ανα­προ­σαρ­μο­γής του ποι­νι­κού κώδι­κα. «Αν η δικαιο­σύ­νη είναι σε θέση να απο­τρέ­ψει τα άτο­μα αυτά ή να τους υπο­χρε­ώ­σει να πλη­ρώ­σουν από το να κάνουν στο μέλ­λον τέτοιες ενέρ­γειες. Εάν δεν έχουν γιάφ­κες να κρύ­βουν τα πρό­σω­πά τους δεν μπο­ρούν να κάνουν κατα­δρο­μι­κές επι­θέ­σεις. Γι’ αυτό θα ανα­κα­τα­λαμ­βά­νουν τα κτή­ρια αν η δικαιο­σύ­νη δεν τους τιμω­ρεί. Αλλιώς να υπάρ­ξει ανα­προ­σαρ­μο­γή του ποι­νι­κού κώδι­κα για­τί δεν θα τελειώ­σου­με ποτέ με αυτό και θα γίνει “το γεφύ­ρι της Άρτας”».

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΟΥΚΑΚΙΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ
Comments (0)
Add Comment