Κουκάκι: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών η αναφορά των αστυνομικών για τα επεισόδια

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλειος Πλιώτας, διαβίβασε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Βαγγέλη Ιωαννίδη την αναφορά που κατέθεσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής ζητώντας τη μετατροπή από πλημμέλημα σε κακούργημα των διώξεων σε βάρος των 20 συλληφθέντων στην πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση στο Κουκάκι.

Ο ανώ­τα­τος εισαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός δια­βι­βά­ζει την επί­μα­χη ανα­φο­ρά για τα σοβα­ρά επει­σό­δια σε βάρος των αστυ­νο­μι­κών στο Κου­κά­κι στην κατά­λη­ψη, αρμο­δί­ως στον προϊ­στά­με­νο της Εισαγ­γε­λί­ας, προ­κει­μέ­νου να την αξιο­λο­γή­σει στο πλαί­σιο των αρμο­διο­τή­των του.

Αντί­θε­τη άπο­ψη δια­τύ­πω­σε η Ένω­ση Δικα­στών και Εισαγ­γε­λέ­ων, εκφρά­ζο­ντας τη δυσφο­ρία της για το γεγο­νός ότι “τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες επι­χει­ρή­θη­κε συντο­νι­σμέ­να τόσο από υπουρ­γούς της κυβέρ­νη­σης όσο και από εκπρο­σώ­πους των αστυ­νο­μι­κών υπαλ­λή­λων μία έμμε­ση πίε­ση στους εισαγ­γε­λι­κούς λει­τουρ­γούς για τρο­πο­ποί­η­ση των ποι­νι­κών διώ­ξε­ων που έχουν ήδη ασκη­θεί σε βαθ­μό πλημ­με­λή­μα­τος, προ­κει­μέ­νου να χαρα­κτη­ρι­στούν ως κακουρ­γή­μα­τα συγκε­κρι­μέ­νες κατη­γο­ρί­ες υπο­θέ­σε­ων, που αφο­ρούν επι­θέ­σεις σε βάρος αστυ­νο­μι­κών”.

 

 

Πηγή www.newsit.gr

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣΚΟΥΚΑΚΙΜΑΤΡΟΖΟΥ
Comments (0)
Add Comment