Κουκάκι : Ορίστηκε νέα δικάσιμος και αφέθηκαν ελεύθεροι οι συλληφθέντες

Αφορμή για τις αναβολές στη δίκη για το Κουκάκι στάθηκε η απουσία των περισσότερων αστυνομικών - μαρτύρων αλλά και διερμηνέα σε μια δικογραφία

Ανα­βλή­θη­καν οι δίκες των 20 συλ­λη­φθέ­ντων κατά την επι­χεί­ρη­ση της αστυ­νο­μί­ας στις κατα­λή­ψεις στο Κου­κά­κι.

Όλοι οι κατη­γο­ρού­με­νοι αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι.

Αφορ­μή για τις ανα­βο­λές στά­θη­κε η απου­σία των περισ­σό­τε­ρων αστυ­νο­μι­κών – μαρ­τύ­ρων αλλά και διερ­μη­νέα σε μια δικο­γρα­φία.

Σε μια από τος δικο­γρα­φί­ες αστυ­νο­μι­κοί, οι οποί­οι υπο­στη­ρί­ζουν ότι τραυ­μα­τί­στη­καν κατά τις συμπλο­κές με τους κατα­λη­ψί­ες, δήλω­σαν παρά­στα­ση πολι­τι­κής αγω­γής.

Στο δικα­στή­ριο θα προ­σκο­μι­στούν οι ιατρο­δι­κα­στι­κές εκθέ­σεις.

Στα δικα­στή­ρια παρέ­μει­ναν ως αργά αλλη­λέγ­γυοι οι οποί­οι φώνα­ζαν συνε­χώς συν­θή­μα­τα.

 

Πηγή www.in.gr

ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΚΟΥΚΑΚΙ
Comments (0)
Add Comment