Κουκάκι : Κόρη γνωστού ηθοποιού ανάμεσα στους συλληφθέντες

Η 17χρονη κόρη γνωστού ηθοποιού είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες, κατά τη διάρκεια των δύο χθεσινών αστυνομικών επιχειρήσεων επί των οδών Ματρόζου και Παναιτωλίου, στο Κουκάκι.

Η 17χρονη κόρη γνω­στού ηθο­ποιού είναι ανά­με­σα στους συλ­λη­φθέ­ντες, κατά τη διάρ­κεια των δύο χθε­σι­νών αστυ­νο­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων επί των οδών Ματρό­ζου και Παναι­τω­λί­ου, στο Κου­κά­κι.

Κατά τη διάρ­κεια της επι­χεί­ρη­σης έγι­ναν συνο­λι­κά 13 συλ­λή­ψεις, ενώ οι συλ­λη­φθέ­ντες, ανα­μέ­νε­ται να οδη­γη­θούν εντός της ημέ­ρας στον εισαγ­γε­λέα.

Λίγο πριν τις επτά το από­γευ­μα, οι αστυ­νο­μι­κοί ξεκί­νη­σαν την προ­σπά­θεια εισβο­λής στο κτί­ριο της οδού Ματρό­ζου. Περί­που μια ώρα μετά, απο­μά­κρυ­ναν τα άτο­μα που είχαν μπει στο κτί­ριο.

Οι αστυ­νο­μι­κοί άνοι­ξαν με τρο­χό την πόρ­τα του οική­μα­τος στο οποίο είχε γίνει ανα­κα­τά­λη­ψη και εισέ­βα­λαν στο εσω­τε­ρι­κό του, όπου συνέ­λα­βαν πέντε άτο­μα, (τρεις άνδρες και δύο γυναί­κες, ανά­με­σά τους και ένας ανή­λι­κος). Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στην Κρα­τι­κή Ασφά­λεια.

Ανά­λο­γη επι­χεί­ρη­ση έγι­νε και στο κτί­ριο της οδού Παναι­τω­λί­ου, όπου η εκκέ­νω­ση από την Αστυ­νο­μία ολο­κλη­ρώ­θη­κε στις 21.30 το βρά­δυ, ενώ συνε­λή­φθη­σαν οκτώ άτο­μα (5 γυναί­κες και 3 άνδρες).

 

Πηγή www.in.gr

ΚΟΥΚΑΚΙΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Comments (0)
Add Comment