ΚΑΣ για 10ώροφο στο Κουκάκι: Να πάρει ρεύμα και νερό

Επιφυλάχθηκαν να εκφράσουν την άποψή τους συνολικά επί του θέματος.

Το Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο επα­νε­ξέ­τα­σε το θέμα του 10ώροφου ξενο­δο­χεί­ου που έχει κατα­σκευα­στεί (και εκκρε­μεί η λει­τουρ­γία του) επί των οδών Φαλή­ρου 5 και παρό­δου Συγ­γρού 34, στην περιο­χή Μακρυ­γιάν­νη.

Το θέμα του ακι­νή­του (ύψους με την από­λη­ξη κλι­μα­κο­στα­σί­ου περί­που τα 34 μ.) επα­νήλ­θε προς συζή­τη­ση στο ΚΑΣ με ανα­πο­μπή τον περα­σμέ­νο Φεβρουά­ριο, έπει­τα από καταγ­γε­λία για τη νομι­μό­τη­τα των οικο­δο­μι­κών αδειών.

Στη συνε­δρί­α­ση απο­φα­σί­στη­κε η διε­νέρ­γεια αυτο­ψί­ας της ολο­μέ­λειας του ΚΑΣ, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τον περα­σμέ­νο Μάρ­τιο (στο συγκε­κρι­μέ­νο ακί­νη­το και στο οικό­πε­δο επί των οδών Μισα­ρα­λιώ­του και Τσά­μη Καρα­τά­ση στο Κου­κά­κι) με σκο­πό να εξε­τα­στούν τα ύψη σε σχέ­ση με τις εγκρί­σεις και την προ­σβο­λή του μνη­μεί­ου της Ακρό­πο­λης. Όπως ειπώ­θη­κε χθες στη συνε­δρί­α­ση, κατά την αυτο­ψία δια­πι­στώ­θη­κε ότι το δεκα­ώ­ρο­φο κτί­ριο ξεχω­ρί­ζει από τον Ιερό Βρά­χο (μαζί με το Μου­σείο Ακρό­πο­λης) και ότι είναι το πιο ψηλό της περιο­χής.

Στη συνε­δρί­α­ση της Τρί­της παρέ­στη­σαν, εκτός από τον ιδιο­κτή­τη και τον αρχι­τέ­κτο­να του έργου, πολ­λές δεκά­δες εργα­ζό­με­νοι στα ξενο­δο­χεία του επι­χει­ρη­μα­τία, ο οποί­ος διε­ρω­τή­θη­κε αρκε­τές φορές για­τί το θέμα επα­νε­ξε­τά­ζε­ται στο ΚΑΣ, τη στιγ­μή που όλοι οι έλεγ­χοι της πολε­ο­δο­μί­ας δεν έχουν βρει τίπο­τα μεμ­πτό. Τελι­κά, τα μέλη του ΚΑΣ, ύστε­ρα από εκτε­νή συζή­τη­ση, συμ­φώ­νη­σαν να συν­δε­θεί το κτί­ριο με τα δίκτυα κοι­νής ωφε­λεί­ας, ενώ επι­φυ­λά­χθη­καν να εκφρά­σουν την άπο­ψή τους συνο­λι­κά επί του θέμα­τος μετά την εξέ­τα­σή του από το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας τη 10η Μαΐ­ου.

 

Πηγή http://www.thetoc.gr

ΑΚΡΟΠΟΛΗΚΑΣΚΤΙΡΙΟ
Comments (0)
Add Comment