H Airbnb εκτίναξε τα ενοίκια – Τιμές Εκάλης στο Κουκάκι

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν παρασύρει ανοδικά τα ενοίκια σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας και όχι μόνο.

Η φρε­νί­τι­δα του Airbnb τους τελευ­ταί­ους μήνες έχει εξα­φα­νί­σει τα ενοι­κια­στή­ρια και έχει εκτι­νά­ξει τις τιμές των ενοι­κί­ων.

Παρά­γο­ντες της αγο­ράς, ανα­φέ­ρουν ότι η κατά­στα­ση είναι απελ­πι­στι­κή για όσους ψάχνουν να ενοι­κιά­σουν κύρια κατοι­κία σε περιο­χές οι οποί­ες έχουν γίνει περι­ζή­τη­τες λόγω Airbnb. Ειδι­κά το κέντρο του Λεκα­νο­πε­δί­ου έχει απο­κλει­στεί λόγω των βρα­χυ­χρό­νιων μισθώ­σε­ων και των υψη­λών ενοι­κί­ων.

Μάλι­στα, η φρε­νί­τι­δα του Airbnb έχει κατα­λά­βει τους ιδιο­κτή­τες τόσο, ώστε δεν είναι λίγοι εκεί­νοι που βγά­ζουν τους ενοι­κια­στές από τα δια­με­ρί­σμα­τα για να τα βάλουν στις ηλε­κτρο­νι­κές πλατ­φόρ­μες βρα­χυ­χρό­νιας μίσθω­σης, προσ­δο­κώ­ντας τα γρή­γο­ρα κέρ­δη.

Το Κουκάκι έγινε Εκάλη

Τα ενοί­κια κατοι­κιών σε περιο­χές όπως το Κου­κά­κι, το Μετς, ακό­μη και τα Εξάρ­χεια, έχουν τρα­βή­ξει για τα καλά την ανη­φό­ρα, με τις αυξή­σεις να κινού­νται ακό­μα και πάνω από 30% σε σχέ­ση με το 2017. Μέσα σε μια διε­τία το Κου­κά­κι έγι­νε ακρι­βό­τε­ρο από την Εκά­λη!

Τα στοι­χεία της αγο­ράς δεί­χνουν ότι στην περιο­χή του Μακρυ­γιάν­νη οι τιμές των ενοι­κί­ων το 2018 έκα­ναν άλμα 35% σε σχέ­ση με το 2017, στα Εξάρ­χεια τα ενοί­κια κατα­γρά­φουν αύξη­ση 34%, στο Κολω­νά­κι 23% ενώ στην περιο­χή του Χίλ­τον παρα­τη­ρεί­ται έκρη­ξη 50% στις τιμές των ενοι­κί­ων.

Τα ενοί­κια στο κέντρο της Αθή­νας έχουν κάνει άλμα 20% σε σχέ­ση με το 2017. Αλλά και στα βόρεια προ­ά­στια όπου υπάρ­χουν σταθ­μοί του μετρό, όπως το Χαλάν­δρι, ο Χολαρ­γός και η Αγία Παρα­σκευή, οι τιμές των ενοι­κί­ων έχουν αυξη­θεί του­λά­χι­στον κατά 15% τους τελευ­ταί­ους μήνες. Στα νότια προ­ά­στια η μεγα­λύ­τε­ρη αύξη­ση 12% εντο­πί­ζε­ται στην περιο­χή της Γλυ­φά­δας.

Έρευ­να έχει δεί­ξει ότι στην περιο­χή του Ζαπ­πεί­ου προ­σφέ­ρο­νται 105 ακί­νη­τα για βρα­χυ­χρό­νια μίσθω­ση και μόνο 9 για μακρο­χρό­νια, στο Κου­κά­κι από τα 879 ακί­νη­τα που είναι δια­θέ­σι­μα για ενοι­κί­α­ση τα 732 σπί­τια, δηλα­δή το 83%, ενοι­κιά­ζο­νται μέσω Airbnb και τα 147 δια­τί­θε­νται στην παρα­δο­σια­κή μηνιαία μίσθω­ση.

Στα Χανιά μόνο το 5% των προς μίσθω­ση κατοι­κιών απευ­θύ­νε­ται στην αγο­ρά της μακρο­χρό­νιας μίσθω­σης, καθώς το άλλο 95% είναι για βρα­χυ­χρό­νια. Σε από­λυ­τα νού­με­ρα 4.337 ακί­νη­τα κατευ­θύ­νο­νται σε βρα­χυ­χρό­νια μίσθω­ση και μόλις 212 στη μακρο­χρό­νια. Αυτά δηλα­δή τα 212 σπί­τια είναι οι επι­λο­γές που έχουν φοι­τη­τές, δημό­σιοι λει­τουρ­γοί ή όσοι θέλουν να αλλά­ξουν σπί­τι ή να μετα­κο­μί­σουν στα Χανιά. Το ίδιο έντο­νο είναι το φαι­νό­με­νο σε άλλους του­ρι­στι­κούς προ­ο­ρι­σμούς όπως η Ρόδος και η Κέρ­κυ­ρα.

«Τσι­μπη­μέ­να» εμφα­νί­ζο­νται τα μισθώ­μα­τα και στην περι­φέ­ρεια, με τους μεσί­τες, ωστό­σο, να σημειώ­νουν τις μεγά­λες δια­κυ­μάν­σεις που παρα­τη­ρού­νται από περιο­χή σε περιο­χή. Ενδει­κτι­κά, ένα νεό­δμη­το δια­μέ­ρι­σμα στη Νέα Παρα­λία Θεσ­σα­λο­νί­κης μπο­ρεί να δια­τε­θεί ένα­ντι 11 ευρώ/τμ., όταν, για παρά­δειγ­μα, το ίδιο σπί­τι στην Κάτω Τού­μπα ή στην Καλα­μα­ριά νοι­κιά­ζε­ται από έξι ευρώ/τ.μ.

Σαφάρι της εφορίας

Την ίδια στιγ­μή, σκλη­ρό προ­μη­νύ­ε­ται το σαφά­ρι της εφο­ρί­ας για τα αδή­λω­τα ακί­νη­τα τύπου Airbnb.

Η Εφο­ρία έχει βάλει στο μάτι τους φορο­λο­γου­μέ­νους που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον συγκε­κρι­μέ­νο τομέα.

Οι περί­που 55.000 φορο­λο­γού­με­νοι που έχουν εγγρα­φεί στο ηλε­κτρο­νι­κό Μητρώο Βρα­χυ­χρό­νιας Μίσθω­σης της ΑΑΔΕ θα πρέ­πει να εμφα­νί­σουν στη φορο­λο­γι­κή δήλω­ση που θα υπο­βά­λουν το επό­με­νο διά­στη­μα τα εισο­δή­μα­τα που εισέ­πρα­ξαν το 2018, για τα οποία θα φορο­λο­γη­θούν με συντε­λε­στές 15% έως 45%.

Τα εισο­δή­μα­τα αυτά δηλώ­νο­νται συγκε­ντρω­τι­κά ανά ακί­νη­το στον κωδι­κό 60 της στή­λης 16 του εντύ­που Ε2. Από τα ακα­θά­ρι­στα εισο­δή­μα­τα του 2018 ανα­γνω­ρί­ζε­ται προς έκπτω­ση ποσο­στό 5% για τις δαπά­νες επι­σκευ­ής, συντή­ρη­σης, ανα­καί­νι­σης ή άλλες πάγιες και λει­τουρ­γι­κές δαπά­νες των ακι­νή­των.

Τα εισο­δή­μα­τα που θα δηλω­θούν στη φορο­λο­γι­κή δήλω­ση θα δια­σταυ­ρω­θούν με αυτά που εμφα­νί­ζο­νται στο Μητρώο.

Ήδη η ΑΑΔΕ δια­σταυ­ρώ­νει τα στοι­χεία των ακι­νή­των που προ­σφέ­ρο­νται για εκμί­σθω­ση ακι­νή­των µε τα δεδο­μέ­να που έχουν δηλώ­σει οι ιδιο­κτή­τες στο Taxisnet.

 

Πηγή www.in.gr

AIRBNBΕΝΟΙΚΙΑΕΦΟΡΙΑΚΟΥΚΑΚΙ
Comments (0)
Add Comment