ΓΑΔΑ: Δεν υπάρχουν ακόμη αποτελέσματα DNA για την κατάληψη στη Ματρόζου

Διαψεύδει δημοσιεύματα για αποτελέσματα DNA από την πρόσφατη επεισοδιακή επιχείρηση για την κατάληψη στο κτίριο της οδού Ματρόζου 45 στο Κουκάκι η Ελληνική Αστυνομία.

Επι­πλέ­ον, η ΓΑΔΑ διευ­κρι­νί­ζει ότι ακό­μη δεν έχουν ολο­κλη­ρω­θεί οι εργα­στη­ρια­κοί έλεγ­χοι από τα ευρή­μα­τα κατά την επι­χεί­ρη­ση στη Ματρό­ζου.

Δεν υπάρ­χουν ακό­μη απο­τε­λέ­σμα­τα γενε­τι­κού υλι­κού (DNA), ούτε άλλων εργα­στη­ρια­κών ελέγ­χων από τα ευρή­μα­τα της κατά­λη­ψης. Κατά συνέ­πεια τα σχε­τι­κά δημο­σιεύ­μα­τα δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα”, τονί­ζει η ανα­κοί­νω­ση της Γενι­κής Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Αττι­κής, και συμπλη­ρώ­νει:

Υπάρ­χουν απο­τε­λέ­σμα­τα ελά­χι­στων δακτυ­λι­κών απο­τυ­πω­μά­των κυρί­ως σε τοί­χους και πόρ­τες ενός ολό­κλη­ρου διώ­ρο­φου κτη­ρί­ου! Από αυτά ταυ­το­ποιού­νται τέσ­σε­ρα άτο­μα, εκ των οποί­ων ο ένας αλλο­δα­πός. Για να γίνει εμφα­νής η προ­σπά­θεια εξα­φά­νι­σης κάθε ίχνους, αξί­ζει να σημειω­θεί ότι σε φορη­τό υπο­λο­γι­στή βρέ­θη­κε ένα μονα­δι­κό δακτυ­λι­κό απο­τύ­πω­μα στην οθό­νη και κανέ­να στο πλη­κτρο­λό­γιο”.

Τονί­ζε­ται δε, ότι θα υπάρ­ξει επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση όταν ολο­κλη­ρω­θούν οι έρευ­νες.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι δημο­σιεύ­μα­τα ανέ­φε­ραν πως δεν εντο­πί­στη­κε το DNA των παι­διών του σκη­νο­θέ­τη Δημή­τρη Ινδα­ρέ στα ευρή­μα­τα της Ματρό­ζου.

 

Πηγή www.newsit.gr

ΓΑΔΑΚΑΤΑΛΗΨΗΚΟΥΚΑΚΙΜΑΤΡΟΖΟΥ
Comments (0)
Add Comment