Συγκέντρωση στα Εξάρχεια ενάντια στην αποφυλάκιση Κορκονέα

Οι διαδηλωτές βρίσκονται στο σημείο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου

Από τις 20.00 χθες το βρά­δυ ξεκί­νη­σε η συγκέ­ντρω­ση στο σημείο δολο­φο­νί­ας του Αλέ­ξη Γρη­γο­ρό­που­λου από τον Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα, στη συμ­βο­λή των οδών Τζα­βέ­λα και Μεσο­λογ­γί­ου στα Εξάρ­χεια.

Η συγκέ­ντρω­ση κλή­θη­κε από μέλη της «Πρω­το­βου­λί­ας ενά­ντια στη λήθη», όπως ανα­φέ­ρε­ται στο σχε­τι­κό κάλε­σμα, ενώ περι­με­τρι­κά του σημεί­ου είχαν συγκε­ντρω­θεί ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις.

Κατά τη διάρ­κεια της συγκέ­ντρω­σης κάποια μπλοκ πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πορεία επι­χει­ρώ­ντας να κατευ­θυν­θούν προς το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Εξαρ­χεί­ων, ωστό­σο αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις είχαν παρα­τα­χθεί στη Χαρί­λα­ου Τρι­κού­πη κοντά στα γρα­φεία του ΠΑΣΟΚ, με απο­τέ­λε­σμα η πορεία να αλλά­ξει κατεύ­θυν­ση και να κατα­λή­ξει στην πλα­τεία Εξαρ­χεί­ων.

Οι δια­δη­λω­τές δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου με την οποία «έσπα­σαν» τα ισό­βια του πρώ­ην ειδι­κού φρου­ρού και οδή­γη­σαν στη προ­χθε­σι­νή του απο­φυ­λά­κι­ση.

Φωτο­ρε­πορ­τάζ: Γιάν­νης Κέμ­μος

 

 

Πηγή www.news.gr

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣΕΞΑΡΧΕΙΑΚΟΡΚΟΝΕΑΣ
Comments (0)
Add Comment