Πιστόλι αστυνομικού στην κατοχή εμπόρου ναρκωτικών στα Εξάρχεια

Πιστόλι που είχε κλαπεί στις 2 Αυγούστου από αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε στην κατοχή 55χρονου ο οποίος συνελήφθη στα Εξάρχεια για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών.

Στην κατο­χή του συλ­λη­φθέ­ντα στα Εξάρ­χεια βρέ­θη­κε και κατα­σχέ­θη­κε – μαζί με το πιστό­λι – γεμι­στή­ρας με δέκα φυσίγ­για, τα οποία είχαν κλα­πεί, επί­σης, από τον ίδιο αστυ­νο­μι­κό.

Σε έρευ­να στο σπί­τι του 55χρονου βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν 4 αυτο­σχέ­διες νάι­λον συσκευα­σί­ες με ακα­τέρ­γα­στη κάν­να­βη, συνο­λι­κού μικτού βάρους 196,5 γραμ­μά­ρια, αυτο­σχέ­δια νάι­λον συσκευα­σία με κοκα­ΐ­νη, μικτού βάρους 25 γραμ­μά­ρια, 2 ηλε­κτρο­νι­κές ζυγα­ριές ακρι­βεί­ας και 4 συσκευ­ές κινη­τής τηλε­φω­νί­ας.

Την επι­χεί­ρι­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Υπο­διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, με τη συν­δρο­μή και άλλων Υπη­ρε­σιών.

Σε βάρος του 55χρονου σχη­μα­τί­στη­κε σχε­τι­κή ποι­νι­κή δικο­γρα­φία αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας και οδη­γεί­ται στον Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Αθη­νών.

 

Πηγή piraeuspress.gr

ΕΜΠΟΡΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝΕΞΑΡΧΕΙΑΠΙΣΤΟΛΙ
Comments (0)
Add Comment