Νέα επιχείρηση της Αστυνομίας στα Εξάρχεια με 21 συλλήψεις

Συνέλαβαν 13 αλλοδαπούς και 6 Έλληνες για κατοχή και διακίνηση

Σε 21 συλ­λή­ψεις, συνο­λι­κά, προ­χώ­ρη­σε η αστυ­νο­μία την τελευ­ταία εβδο­μά­δα (7–14 Ιανουα­ρί­ου) κατά τη διάρ­κεια των συνε­χών επι­χει­ρή­σε­ών της για την κατα­πο­λέ­μη­ση της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας και της δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών στην περιο­χή των Εξαρ­χεί­ων.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, κλι­μά­κια αστυ­νο­μι­κών της Υπο­διεύ­θυν­σης Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών, των Ομά­δων Πρό­λη­ψης και Κατα­στο­λής Εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας (ΟΠΚΕ), των Ομά­δων «Δρά­σης» και των Διευ­θύν­σε­ων Αλλο­δα­πών και Τρο­χαί­ας Αττι­κής, συνέ­λα­βαν 13 αλλο­δα­πούς και 6 Έλλη­νες για κατο­χή και δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών και άλλους 2 αλλο­δα­πούς, για κλο­πή και δια­κί­νη­ση κλε­ψί­τυ­πων CD, αντί­στοι­χα.

Στην κατο­χή των συλ­λη­φθέ­ντων βρέ­θη­καν συνο­λι­κά και κατα­σχέ­θη­καν κάν­να­βη, συνο­λι­κού βάρους 391,4 γραμ­μα­ρί­ων, 15 ναρ­κω­τι­κά δισκία, 3 κινη­τά τηλέ­φω­να, μικρο­πο­σό­τη­τα ηρω­ί­νης και μαχαί­ρι.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών.

Σημειώ­νε­ται, επί­σης, ότι προ­σή­χθη­σαν 87 άτο­μα, εκ των οποί­ων 83 αλλο­δα­ποί στη Διεύ­θυν­ση Αλλο­δα­πών για περαι­τέ­ρω έλεγ­χο και 4 Έλλη­νες.

 

Πηγή www.news.gr

ΕΞΑΡΧΕΙΑΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Comments (0)
Add Comment