Καταγγελίες για πυροβολισμούς – Εφοδος της αστυνομίας τη νύχτα στα Εξάρχεια

Επιχείρηση πραγματοποίησε τη νύχτα η αστυνομία στα Εξάρχεια, στη διάρκεια της οποίας προσήγαγε πέντε άτομα, μετά από καταγγελίες για πυροβολισμούς διακινητών ναρκωτικών.

Επι­χεί­ρη­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σε τη νύχτα η αστυ­νο­μία στα Εξάρ­χεια, στη διάρ­κεια της οποί­ας προ­σή­γα­γε πέντε άτο­μα, μετά από καταγ­γε­λί­ες για πυρο­βο­λι­σμούς δια­κι­νη­τών ναρ­κω­τι­κών.

Ακούστηκαν πυροβολισμοί…

Η αστυ­νο­μία ενη­με­ρώ­θη­κε γύρω στις 21.00 της Πέμ­πτης ότι ακού­στη­καν πυρο­βο­λι­σμοί σε επει­σό­διο ατό­μων που δια­κι­νούν ναρ­κω­τι­κά στα Εξάρ­χεια.

Δυνά­μεις της μετέ­βη­σαν στην περιο­χή και από την έρευ­να που έκα­ναν δεν μπό­ρε­σαν να εξα­κρι­βώ­σουν την καταγ­γε­λία για τους πυρο­βο­λι­σμούς, προ­σή­γα­γαν, ωστό­σο, πέντε αλλο­δα­πούς.

 

Πηγή www.in.gr

ΕΞΑΡΧΕΙΑΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
Comments (0)
Add Comment