Εξάρχεια: Χριστουγεννιάτικο δέντρο και παρέμβαση καθαριότητας – αποκατάστασης στην πλατεία

Κώστας Μπακογιάννης: Οι πλατείες της πόλης ετοιμάζονται για τα Χριστούγεννα καθαρές και στολισμένες

Ένα πανέ­μορ­φο, στο­λι­σμέ­νο και φωτι­σμέ­νο έλα­το βρί­σκε­ται από το πρωί στην Πλα­τεία Εξαρ­χεί­ων όπως και σε δεκά­δες πλα­τεί­ες και δρό­μους και στις επτά δημο­τι­κές κοι­νό­τη­τες της Αθή­νας. Τόσο αυτό όσα και τα υπό­λοι­πα τοπο­θε­τή­θη­καν χάρη στην πρω­το­βου­λία του Δήμου Αθη­ναί­ων «Υιο­θέ­τη­σε την Πόλη σου» που έδω­σε την δυνα­τό­τη­τα να φωτι­στούν εορ­τα­στι­κά σημεία της Αθή­να τα οποία στο παρελ­θόν είτε δεν είχαν στο­λι­στεί ποτέ, είτε ο στο­λι­σμός τους ήταν λιγο­στός.

Το Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο δέντρο στα Εξάρ­χεια έρχε­ται να συμπλη­ρώ­σει τον στο­λι­σμό της πλα­τεί­ας που έγι­νε πριν από δύο εβδο­μά­δες ενώ σήμε­ρα υπήρ­ξε μία ακό­μα μεγά­λη συντο­νι­σμέ­νη επι­χεί­ρη­ση καθα­ριό­τη­τας και απο­κα­τά­στα­σης στην πλα­τεία της περιο­χής, στην οποία έλα­βαν μέρος τα συνερ­γεία της Διεύ­θυν­σης Καθα­ριό­τη­τας και Ανα­κύ­κλω­σης, Οδο­ποι­ί­ας, Πρα­σί­νου και Ηλε­κτρο­λο­γι­κού.

Η πλα­τεία καθα­ρί­στη­κε και αφαι­ρέ­θη­καν αντι­κεί­με­να που απο­τε­λού­σαν εστί­ες κιν­δύ­νου για θαμώ­νες και περα­στι­κούς. Στη συνέ­χεια πλύ­θη­κε σχο­λα­στι­κά από δύο πλυ­στι­κά οχή­μα­τα με πεπιε­σμέ­νο νερό και ειδι­κά καθα­ρι­στι­κά — απο­λυ­μα­ντι­κά.

Οι βαφείς του τμή­μα­τος ειδι­κών εργα­σιών έβα­ψαν όλα τα παρ­τέ­ρια της πλα­τεί­ας και επί­σης βάφτη­καν τα παγκά­κια, τα καλα­θά­κια απορ­ριμ­μά­των (ενώ κάποια αντι­κα­τα­στά­θη­καν) και οι επι­φά­νειες που βρί­σκο­νται στην πλα­τεία και είχαν γκρά­φι­τι ζωγρα­φι­σμέ­να πάνω τους.

Τοπο­θε­τή­θη­καν και­νού­ρια μάρ­μα­ρα στο άγαλ­μα που βρί­σκε­ται στο κέντρο της πλα­τεί­ας Εξαρ­χεί­ων, τα οποία είχαν υπο­στεί βαν­δα­λι­σμούς και είχαν εξ ολο­κλή­ρου αφαι­ρε­θεί βιαί­ως.

Αντι­κα­τα­στά­θη­καν καμέ­νες λάμπες και απο­κα­τα­στά­θη­κε ο φωτι­σμός της πλα­τεί­ας ώστε να παρα­δο­θεί στην  καλύ­τε­ρη δυνα­τή κατά­στα­ση στους κατοί­κους και της επι­σκέ­πτες της ιστο­ρι­κής αυτής γει­το­νιάς της πόλης, ειδι­κά για τις εορ­τα­στι­κές μέρες.

«Οι πλα­τεί­ες της πόλης ετοι­μά­ζο­νται για τα Χρι­στού­γεν­να. Καθα­ρές και στο­λι­σμέ­νες. Σήμε­ρα στην πλα­τεία Εξαρ­χεί­ων»  έγρα­ψε στην ανάρ­τη­ση του στο Facebook ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης.

Πηγή www.newsbeast.gr

ΕΞΑΡΧΕΙΑΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Comments (0)
Add Comment