Επίθεση σε βάρος αστυνομικών στα Εξάρχεια -Ενας τραυματίας

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε τα ξημερώματα εναντίον αστυνομικών της «Ομάδας Δράσης», στα Εξάρχεια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από αστυ­νο­μι­κές πηγές, λίγο μετά τη 1:00, τα άτο­μα αυτά επι­τέ­θη­καν με πέτρες, ξύλα και διά­φο­ρα άλλα αντι­κεί­με­να σε αστυ­νο­μι­κούς της «Ομά­δας Δρά­σης», που περ­νού­σαν εκεί­νη την ώρα από την οδό Τζα­βέλ­λα.

Τρεις συλ­λή­ψεις για την επί­θε­ση κατά αστυ­νο­μι­κών στα Εξάρ­χεια

Αρχι­κά προ­σή­χθη­σαν τρία άτο­μα, δύο Ελλη­νες και ένας αλλο­δα­πός, ενώ στη συνέ­χεια οι προ­σα­γω­γές αυτές μετα­τρά­πη­καν σε συλ­λή­ψεις. Οι τρεις συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γού­νται στον εισαγ­γε­λέα με τις κατη­γο­ρί­ες της πρό­κλη­σης σωμα­τι­κών βλα­βών και της δια­τά­ρα­ξης οικια­κής ειρή­νης.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙΕΞΑΡΧΕΙΑΕΠΙΘΕΣΗ
Comments (0)
Add Comment