Ενταση στα Εξάρχεια με προσαγωγές -Ακολούθησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας [εικόνες]

Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα Εξάρχεια νωρίτερα την Τετάρτη, προχωρώντας σε προσαγωγές.

H επι­χεί­ρη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε λίγο μετά τις τρεις το μεση­μέ­ρι και κρά­τη­σε λίγη ώρα. Αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες ανα­φέ­ρουν ότι υπήρ­ξε έντα­ση κοντά στην πλα­τεία Εξαρ­χεί­ων με άτο­μα να τρέ­χουν προς την οδό Σπ. Τρι­κού­πη και να ακι­νη­το­ποιού­νται από άνδρες με πολι­τι­κά. Στο σημείο κατέ­φθα­σαν δυνά­μεις της ΟΠΚΕ με τζι­πά­κια και καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του προ­σώ­που τους, οι οποί­οι δεν προ­χώ­ρη­σαν σε περαι­τέ­ρω προ­σα­γω­γές.

Το από­γευ­μα, συγκε­ντρώ­θη­καν άνθρω­ποι -με μικρο­φω­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις- στην πλα­τεία Εξαρ­χεί­ων, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για την κρα­τι­κή κατα­στο­λή. H συγκε­κρι­μέ­νη συγκέ­ντρω­ση είχε ανα­κοι­νω­θεί χθες Τρί­τη στο Facebook από την σελί­δα: Κατά­λη­ψη Στέ­γης Προσφύγων/Μεταναστών Νοτα­ρά 26.

Face à la répression de l’État, ni abandon ni trêveConstruisons les barricades de la solidarité contre l’attaque…

Δημο­σιεύ­τη­κε από Κατά­λη­ψη Στέ­γης Προσφύγων/Μεταναστών Νοτα­ρά 26 στις Τρί­τη, 6 Αυγού­στου 2019

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΕΞΑΡΧΕΙΑΟΠΚΕΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Comments (0)
Add Comment