Αρχική σελίδα

O ΕΟΦ προειδοποιεί για επικίνδυνα καλλυντικά που διατίθενται στο διαδίκτυο

Με επί­ση­μη ανα­κοί­νω­σή του ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (ΕΟΦ) εφι­στά την προ­σο­χή στους κατα­να­λω­τές στην Ελλά­δα να μην προ­μη­θευ­τούν, αλλά κυρί­ως να μην χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν 15 συγκε­κρι­μέ­να καλ­λυ­ντι­κά προ­ϊ­ό­ντα, που δια­τί­θε­νται και στην χώρα μας μέσω δια­δι­κτύ­ου. Όπως ανα­φέ­ρει μάλι­στα στην ανα­κοί­νω­σή του ο ΕΟΦ “τα συγκε­κρι­μέ­να προ­ϊ­ό­ντα δεν έχουν…
Δια­βά­στε περισ­σό­τε­ρα…

Κουκάκι — Μακρυγιάννη

Τελευταία Νέα

Πολιτική

- Advertisement -