Αρχική σελίδα

Κερατσίνι – Λιπάσματα: Στην αξιοποίηση της περιοχής στοχεύει η κυβέρνηση

Στό­χος της είναι να αξιο­ποι­η­θεί η η συγκε­κρι­μέ­νη ανεκ­με­τάλ­λευ­τη περιο­χή, αλλά κυρί­ως να απο­κτή­σει μια νέα ταυ­τό­τη­τα και έναν άλλο χαρα­κτή­ρα για τα επό­με­να χρό­νια. Οι προ­γραμ­μα­τι­κές δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη «ξάφ­νια­σαν» ευχά­ρι­στα τους κατοί­κους της περιο­χής, που επί χρό­νια ζητού­σαν αυτή η έκτα­ση, των εκα­το­ντά­δων στρεμ­μά­των, να…
Δια­βά­στε περισ­σό­τε­ρα…

Κουκάκι — Μακρυγιάννη

Τελευταία Νέα

Πολιτική

- Advertisement -
- Advertisement -
Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγ­μή