Αρχική σελίδα

Μετρό: Καθυστερήσεις στη γραμμή 3 λόγω τεχνικού προβλήματος

Σύμ­φω­να με τη ΣΤΑΣΥ οι καθυ­στε­ρή­σεις οφεί­λο­νται σε πρό­βλη­μα που υπήρ­ξε στο υπό­γειο δίκτυο της «μπλε» γραμ­μής με το ψαλί­δι. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν τα δρο­μο­λό­για Μονα­στη­ρά­κι — Σύνταγ­μα να γίνο­νται σε «μονή τρο­χιά». Οπως ήταν ανα­με­νό­με­νο το τεχνι­κό πρό­βλη­μα στο Μετρό δημιούρ­γη­σε συμ­φό­ρη­ση και στην απο­βά­θρα καθώς η επι­βί­βα­ση και η απο­βί­βα­ση γίνε­ται από…
Δια­βά­στε περισ­σό­τε­ρα…

Κουκάκι — Μακρυγιάννη

Τελευταία Νέα

Πολιτική

- Advertisement -
- Advertisement -
Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγ­μή