Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Δευτέρα – Ποιες περιοχές είναι στο πορτοκαλί

Σε ετοιμότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Πολύ υψη­λός παρα­μέ­νει ο κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς και για σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 12 Αυγού­στου 2019. Έτσι σε επι­φυ­λα­κή παρα­μέ­νει ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός, καθώς, σύμ­φω­να με το Χάρ­τη Πρό­βλε­ψης Κιν­δύ­νου Πυρ­κα­γιάς που εκδί­δει η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, αν και δεν υπάρ­χει που­θε­νά «κόκ­κι­νο» (κίν­δυ­νος κατη­γο­ρί­ας 5), σε ένα μεγά­λο μέρος της χώρας προ­βλέ­πε­ται πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς, (κατη­γο­ρία 4).

Συγκε­κρι­μέ­να, κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 4 προ­βλέ­πε­ται για τις εξής περιο­χές:

  • Περι­φέ­ρεια Αττι­κής (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της νήσου Κυθή­ρων)
  • Περι­φέ­ρεια Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης (Έβρος, Σαμο­θρά­κη)
  • Περι­φέ­ρεια Βόρειου Αιγαί­ου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος)
  • Περι­φέ­ρεια Πελο­πον­νή­σου (Κοριν­θία, Αργο­λί­δα, Αρκα­δία, Λακω­νία)
  • Περι­φέ­ρεια Στε­ρε­άς Ελλά­δας (Εύβοια, Σκύ­ρος, Βοιω­τία, Φθιώ­τι­δα)
  • Περι­φέ­ρεια Δυτι­κής Ελλά­δας (Αχα­ΐα, Ηλεία)
  • Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας (Σπο­ρά­δες)

Η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας έχει ενη­με­ρώ­σει τις αρμό­διες υπη­ρε­σια­κά εμπλε­κό­με­νες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, καθώς και τις Περι­φέ­ρειες και τους Δήμους των ανω­τέ­ρω περιο­χών, ώστε να βρί­σκο­νται σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σουν άμε­σα τυχόν επει­σό­δια πυρ­κα­γιών.

Παράλ­λη­λα, για μία ακό­μα φορά η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας συνι­στά στους πολί­τες να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί και να απο­φεύ­γουν ενέρ­γειες στην ύπαι­θρο που μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν πυρ­κα­γιά από αμέ­λεια, όπως το κάψι­μο ξερών χόρ­των και κλα­διών ή υπο­λειμ­μά­των καθα­ρι­σμού, η χρή­ση μηχα­νη­μά­των που προ­κα­λούν σπιν­θή­ρες όπως δισκο­πρί­ο­να, συσκευ­ές συγκόλ­λη­σης, η χρή­ση υπαί­θριων ψηστα­ριών, το κάπνι­σμα μελισ­σών, η ρίψη αναμ­μέ­νων τσι­γά­ρων, κ.α. Επί­σης, υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι κατά τη διάρ­κεια της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου απα­γο­ρεύ­ε­ται η καύ­ση των αγρών.

Σε περί­πτω­ση που αντι­λη­φθούν πυρ­κα­γιά, οι πολί­τες παρα­κα­λού­νται να ειδο­ποι­ή­σουν αμέ­σως την Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία στον αριθ­μό κλή­σης 199.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και οδη­γί­ες αυτο­προ­στα­σί­ας από τους κιν­δύ­νους των δασι­κών πυρ­κα­γιών, οι πολί­τες μπο­ρούν να επι­σκε­φθούν την ιστο­σε­λί­δα της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση www.civilprotection.gr.

 

Πηγή www.news.gr

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Comments (0)
Add Comment