Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς: Στο «κόκκινο» σήμερα έξι περιφέρειες

Που απαγορεύεται η κυκλοφορία στην Αττική λόγω υψηλής επικινδυνότητας.

Έξι περι­φέ­ρειες αντι­με­τω­πί­ζουν σήμε­ρα, Τρί­τη αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο πυρ­κα­γιάς.

Σύμ­φω­να με το Χάρ­τη Πρό­βλε­ψης Κιν­δύ­νου Πυρ­κα­γιάς που εκδί­δει η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του Υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη (www.civilprotection.gr), για αύριο Τρί­τη 13 Αυγού­στου 2019, προ­βλέ­πε­ται πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς (κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 4) για τις εξής περιο­χές: Περι­φέ­ρεια Αττι­κής Περι­φέ­ρεια Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης (Έβρος, Σαμο­θρά­κη) Περι­φέ­ρεια Βόρειου Αιγαί­ου (Λήμνος) Περι­φέ­ρεια Πελο­πον­νή­σου (Κοριν­θία, Αργο­λί­δα) Περι­φέ­ρεια Στε­ρε­άς Ελλά­δας (Εύβοια, Σκύ­ρος, Βοιω­τία, Φθιώ­τι­δα) Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας (Σπο­ρά­δες).

Η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας (www.civilprotection.gr) του Υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη έχει ενη­με­ρώ­σει τις αρμό­διες υπη­ρε­σια­κά εμπλε­κό­με­νες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, καθώς και τις Περι­φέ­ρειες και τους Δήμους των ανω­τέ­ρω περιο­χών, ώστε να βρί­σκο­νται σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σουν άμε­σα τυχόν επει­σό­δια πυρ­κα­γιών.

Παράλ­λη­λα, η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας συνι­στά στους πολί­τες να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί και να απο­φεύ­γουν ενέρ­γειες στην ύπαι­θρο που μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν πυρ­κα­γιά από αμέ­λεια, όπως το κάψι­μο ξερών χόρ­των και κλα­διών ή υπο­λειμ­μά­των καθα­ρι­σμού, η χρή­ση μηχα­νη­μά­των που προ­κα­λούν σπιν­θή­ρες όπως δισκο­πρί­ο­να, συσκευ­ές συγκόλ­λη­σης, η χρή­ση υπαί­θριων ψηστα­ριών, το κάπνι­σμα μελισ­σών, η ρίψη αναμ­μέ­νων τσι­γά­ρων, κ.α. Επί­σης, υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι κατά τη διάρ­κεια της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου απα­γο­ρεύ­ε­ται η καύ­ση των αγρών.

Σε περί­πτω­ση που αντι­λη­φθούν πυρ­κα­γιά, οι πολί­τες παρα­κα­λού­νται να ειδο­ποι­ή­σουν αμέ­σως την Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία στον αριθ­μό κλή­σης 199. Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και οδη­γί­ες αυτο­προ­στα­σί­ας από τους κιν­δύ­νους των δασι­κών πυρ­κα­γιών, οι πολί­τες μπο­ρούν να επι­σκε­φθούν την ιστο­σε­λί­δα της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση www.civilprotection.gr.

 

Πηγή www.in.gr

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Comments (0)
Add Comment