Υπερταμείο: Πρέπει να οριστεί νέο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ εκ του νόμου

Η θητεία του υφιστάμενου ΔΣ της ΕΥΔΑΠ λήγει στις 28 Ιουνίου, εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας, και ως εκ τούτου πρέπει να οριστεί νέο διοικητικό συμβούλιο, τονίζει το υπερταμείο.

Η Ελλη­νι­κή Εται­ρεία Συμ­με­το­χών και Περιου­σί­ας, ανα­φο­ρι­κά με τον ορι­σμό του νέου ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, επι­ση­μαί­νει ότι πρό­κει­ται για μία ανώ­νυ­μη εται­ρεία, εισηγ­μέ­νη στο Χρη­μα­τι­στή­ριο και καθή­κον των μετό­χων είναι η εκλο­γή διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου κατά τη λήξη της θητεί­ας του, προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λί­ζε­ται η αδιά­λει­πτη και απρό­σκο­πτη λει­τουρ­γία της εται­ρεί­ας, αλλά και η εκπλή­ρω­ση των στρα­τη­γι­κών στό­χων της.

Η δια­δι­κα­σία για το νέο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ

Η ημε­ρο­μη­νία της τακτι­κής γενι­κής συνέ­λευ­σης της ΕΥΔΑΠ είναι η κατα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία έως την οποία πρέ­πει να έχει διο­ρι­στεί διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο και να έχει ανα­λά­βει καθή­κο­ντα, καθώς σε περί­πτω­ση που δεν διο­ρι­στεί αυτό, η εται­ρεία στε­ρεί­ται νόμι­μης εκπρο­σώ­πη­σης, τονί­ζει το υπερ­τα­μείο στην ανα­κοί­νω­σή του.

Για τον διο­ρι­σμό των νέων μελών στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ακο­λου­θή­θη­κε μία από­λυ­τα αξιο­κρα­τι­κή δια­δι­κα­σία, όπως αυτές που ακο­λου­θού­νται από τις εισηγ­μέ­νες μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις, ανα­φέ­ρει ακό­μη το υπερ­τα­μείο. Χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε η βάση δεδο­μέ­νων βιο­γρα­φι­κών που έχουν κατα­τε­θεί και αξιο­λο­γη­θεί μέσω δια­φό­ρων προ­σκλή­σε­ων για εκδή­λω­ση ενδια­φέ­ρο­ντος (RFIs) κατά τα τελευ­ταία δύο χρό­νια από την ίδρυ­ση της ΕΕΣΥΠ, αλλά και μέσω έρευ­νας αγο­ράς και αξιο­λό­γη­σης κατάλ­λη­λων υπο­ψη­φί­ων, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με την υπο­στή­ρι­ξη εξει­δι­κευ­μέ­νων και εγνω­σμέ­νου κύρους συμ­βού­λων, επι­ση­μαί­νε­ται ακό­μη.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΥΔΑΠΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ
Comments (0)
Add Comment