Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μεριμνά ώστε να μη σταματήσουν τα δρομολόγια λεωφορείων, μετρό κλπ, αλλά με ασφάλεια - Το πλάνο με προσωπικό ασφαλείας και στα αεροδρόμια

Με τη χώρα ουσια­στι­κά σε μερι­κό lock down λόγω κορο­νοϊ­ού, τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς θα συνε­χί­σουν τα δρο­μο­λό­για τους, αλλά με αυστη­ρούς όρους για την ασφά­λεια επι­βα­τών και εργα­ζο­μέ­νων.

Γρά­φει η Βίκυ Σαμα­ρά

Το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών έχει εκπο­νή­σει πλά­νο έκτα­κτης ανά­γκης ώστε να συνε­χι­στεί η εύρυθ­μη λει­τουρ­γία λεω­φο­ρεια­κών γραμ­μών, μετρό, ηλε­κτρι­κού, τρέ­νων, προ­α­στια­κού, αερο­δρο­μί­ων και αυτο­κι­νη­το­δρό­μων σε οποιο­δή­πο­τε ενδε­χό­με­νο μπο­ρεί να προ­βλε­φθεί για το επό­με­νο διά­στη­μα.

Ο υπουρ­γός Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών Κώστας Καρα­μαν­λής βρί­σκε­ται τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες σε συνε­χή επι­κοι­νω­νία και συνερ­γα­σία με τους επι­κε­φα­λής κρί­σι­μων υπο­δο­μών και ιδί­ως την ΥΠΑ, της ΕΥΔΑΠ, του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕΘ, του ΟΣΕ, του Αερο­δρο­μί­ου Ελ. Βενι­ζέ­λος, καθώς και με τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες του Υπουρ­γεί­ου που είναι υπεύ­θυ­νες για την λει­τουρ­γία των αυτο­κι­νη­το­δρό­μων. Παράλ­λη­λα, συγκρο­τή­θη­κε συντο­νι­στι­κό όργα­νο υπό την επο­πτεία του ΓΓ Μετα­φο­ρών Νίκου Στα­θό­που­λου, ενώ έχει προ­ε­τοι­μα­στεί επι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο ώστε το υπουρ­γείο να είναι έτοι­μο να λει­τουρ­γή­σει με μειω­μέ­νο προ­σω­πι­κό, εφό­σον οι συν­θή­κες το επι­βά­λουν.

Ήδη την τελευ­ταία εβδο­μά­δα η κίνη­ση του επι­βα­τι­κού στα ΜΜΜ έχει μειω­θεί σημα­ντι­κά και ανα­μέ­νε­ται να μειω­θεί περαι­τέ­ρω καθώς κλεί­νουν μπαρ, εστια­τό­ρια, καφε­τέ­ριες, καφε­νεία, θέα­τρα, κινη­μα­το­γρά­φοι, μου­σεία, προ­πο­τζί­δι­κα, κέντρα αισθη­τι­κής, εμπο­ρι­κά κέντρα κλπ. Το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών όμως λαμ­βά­νει μέτρα όχι μόνο για την προ­στα­σία των επι­βα­τών αλλά και προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθούν κρού­σμα­τα στο προ­σω­πι­κό των ΜΜΜ, το οποίο θα εργά­ζε­ται με μειω­μέ­νες βάρ­διες.

Το υπουρ­γείο έχει προ­μη­θευ­τεί αντι­ση­πτι­κά, απο­κλει­στι­κά για χρή­ση από τους εργα­ζό­με­νους στις συγκοι­νω­νί­ες. Σημειω­τέ­ον ότι οι ειδι­κοί του ΕΟΔΥ δεν συνι­στούν γάντια ή μάσκες. Αντι­ση­πτι­κά τοπο­θε­τή­θη­καν σε σταθ­μούς, εκδο­τή­ρια, γρα­φεία και όλους τους χώρους στους οποί­ους βρί­σκο­νται οι εργα­ζό­με­νοι στις συγκοι­νω­νί­ες, ενώ έχουν δοθεί επί­σης σε όλους τους οδη­γούς.

Οι συρ­μοί και τα οχή­μα­τα απο­λυ­μαί­νο­νται εξάλ­λου καθη­με­ρι­νά, με έμφα­ση στα σημεία που οι επι­βά­τες ακου­μπούν συστη­μα­τι­κά, δηλα­δή τις μπά­ρες και τις χει­ρο­λα­βές.

Επι­πλέ­ον, έχουν γίνει πολύ πιο εντα­τι­κά τα μέτρα καθα­ριό­τη­τας σε σταθ­μούς, χώρους ανα­μο­νής του προ­σω­πι­κού, σταθ­μαρ­χεία, αμα­ξο­στά­σια.

Σημειω­τέ­ον ότι ο καθα­ρι­σμός των Μέσων Μαζι­κής Μετα­φο­ράς γίνε­ται με ειδι­κά βιο­λο­γι­κά απο­λυ­μα­ντι­κά, τα οποία είναι ελεγ­μέ­να από τον ΕΟΔΥ και απο­λύ­τως ασφα­λή για προ­σω­πι­κό και επι­βά­τες. Το υλι­κό ψεκά­ζε­ται στις επι­φά­νειες, στις οποί­ες παρα­μέ­νει για ένα τέταρ­το προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί απο­λύ­μαν­ση, η οποία διαρ­κεί για του­λά­χι­στον ένα 24ωρο. Την επό­με­νη μέρα, επα­να­λαμ­βά­νε­ται η ίδια δια­δι­κα­σία.

Παράλ­λη­λα, ανα­στέλ­λε­ται η εφαρ­μο­γή του μέτρου της εισό­δου από την μπρο­στι­νή πόρ­τα σε λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ, από­φα­ση που έλα­βε η διοί­κη­ση του ΟΑΣΑ μετά από αίτη­μα των εργα­ζο­μέ­νων. Όλα τα παρα­πά­νω ισχύ­ουν και στην Αθή­να και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπου η λει­τουρ­γία των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς είναι υπό την ευθύ­νη του υπουρ­γεί­ου.

Πλάνο ασφαλείας για τα αεροδρόμια

Το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών εκπο­νεί πλά­νο για όλους τους οργα­νι­σμούς υπ ευθύ­νη του ώστε να υπάρ­χει προ­σω­πι­κό ασφα­λεί­ας. Στην περί­πτω­ση των ΜΜΜ αυτό είναι ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λο, για­τί απαι­τεί­ται ένας ελά­χι­στος αριθ­μός εργα­ζο­μέ­νων σε όλους τους τομείς για να λει­τουρ­γούν εύρυθ­μα και με ασφά­λεια, καθώς άλλω­στε επι­τε­λούν κοι­νω­νι­κό έργο.

Κρί­σι­μο είναι το ερώ­τη­μα τι θα γίνει με τα αερο­δρό­μια, εφό­σον δεν υπάρ­χει από­φα­ση να στα­μα­τή­σουν όλες οι πτή­σεις και είναι πρα­κτι­κά αδύ­να­τον να κρα­τή­σει κανείς σε “καρα­ντί­να” τους επι­βά­τες και το προ­σω­πι­κό για 14 ημέ­ρες. Εξε­τά­ζε­ται η δυνα­τό­τη­τα να γίνο­νται τακτι­κά και άμε­σα τεστ για κορο­νο­ϊό στο προ­σω­πι­κό που εργά­ζε­ται για παρά­δειγ­μα στον πύρ­γο ελέγ­χου του Ελ. Βενι­ζέ­λος, αλλά και να υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κός χώρος λει­τουρ­γί­ας. Και αυτό καθώς ο πύρ­γος ελέγ­χου ενός αερο­δρο­μί­ου δε γίνε­ται να στα­μα­τή­σει να λει­τουρ­γεί σε περί­πτω­ση κρού­σμα­τος για προ­φα­νείς λόγους ασφα­λεί­ας. Στο Ελ. Βενι­ζέ­λος ειδι­κό­τε­ρα εξε­τά­ζε­ται η δυνα­τό­τη­τα προ­σω­ρι­νής λει­τουρ­γί­ας σε άλλο όρο­φο μέχρι να γίνει απο­λύ­μαν­ση στο χώρο του πύρ­γου ελέγ­χου, εάν χρεια­στεί.

Η Ελλά­δα είναι από τις πρώ­τες χώρες που για λόγους δημό­σιας υγεί­ας ανέ­στει­λε όλες τις πτή­σεις από και προς βόρειο Ιτα­λία. Πλέ­ον έχουν στα­μα­τή­σει όλες οι πτή­σεις από και προς την Ιτα­λία, ωστό­σο κατά τα λοι­πά τα αερο­δρό­μια λει­τουρ­γούν, με κλι­μά­κια του ΕΟΔΥ να έχουν ανα­λά­βει όλους τους ανα­γκαί­ους ελέγ­χους. Μέσα στην ερχό­με­νη εβδο­μά­δα (πιθα­νόν Τετάρ­τη ή Πέμ­πτη) θα συνε­δριά­σει το συμ­βού­λιο των Υπουρ­γών Μετα­φο­ρών της ΕΕ προ­κει­μέ­νου να λάβει μία κεντρι­κή από­φα­ση για το θέμα των πτή­σε­ων στην Ευρώ­πη.

Μη χρησιμοποιείτε τα ΜΜΜ αν έχετε συμπτώματα

Το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών απευ­θύ­νει όμως έκκλη­ση και στους πολί­τες που χρη­σι­μο­ποιούν τα ΜΜΜ, να ακο­λου­θούν τις οδη­γί­ες των ειδι­κών, καθώς και να τηρούν ορι­σμέ­νους στοι­χειώ­δεις κανό­νες, για την προ­στα­σία των ίδιων, των οικο­γε­νειών τους και του κοι­νω­νι­κού συνό­λου –και ιδί­ως των ευπα­θών ομά­δων.

Ο κ.Καραμανλής, έχει καλέ­σει μέσω facebook τους πολί­τες να ακο­λου­θούν τις οδη­γί­ες των ειδι­κών και να μη χρη­σι­μο­ποιούν τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς εάν έχουν έστω και ήπια συμ­πτώ­μα­τα. Οι χρή­στες των ΜΜΜ καλού­νται επί­σης να απο­φεύ­γουν τις άσκο­πες μετα­κι­νή­σεις, να τηρούν τους κανό­νες υγιει­νής και να σέβο­νται τους συμπο­λί­τες τους.

Σε όλες τις οθό­νες των αστι­κών συγκοι­νω­νιών (σε σταθ­μούς μετρό, στά­σεις τηλε­μα­τι­κής, συρ­μούς μετρό, κτλ) επα­να­λαμ­βά­νο­νται συνε­χώς ενη­με­ρω­τι­κά μηνύ­μα­τα που υπεν­θυ­μί­ζουν τις οδη­γί­ες προ­στα­σί­ας και προ­σω­πι­κής υγιει­νής, που πρέ­πει όλοι να τηρούν ως μέτρο προ­στα­σί­ας κατά της εξά­πλω­σης του κορο­νοϊ­ού.

Η διοί­κη­ση του ΟΑΣΑ συστή­νει επί­σης στους επι­βά­τες να ελα­χι­στο­ποι­ή­σουν τις συναλ­λα­γές με χαρ­το­νο­μί­σμα­τα και κέρ­μα­τα και να προ­τι­μή­σουν τη χρή­ση καρ­τών -πιστω­τι­κών ή χρε­ω­στι­κών- στα εκδο­τή­ρια.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣΜΜΜ
Comments (0)
Add Comment