Στάση εργασίας την Πέμπτη των συμβασιούχων στην υπηρεσία ασύλου

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν "ίσα δικαιώματα για ίση εργασία και την άρση κάθε είδους διάκριση εις βάρος των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας ασύλου με την ένταξή τους στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και με σεβασμό προς τον κανονισμό της υπ. ασύλου, το Σύνταγμα και τις ευρωπαϊκές οδηγίες".

Το σωμα­τείο εργα­ζο­μέ­νων συμ­βα­σιού­χων υπη­ρε­σί­ας ασύ­λου κηρύσ­σει στά­ση εργα­σί­ας για την Πέμ­πτη 5 Δεκεμ­βρί­ου από τις 14.00 μ.μ. έως την λήξη του ωρα­ρί­ου κάθε εργαζόμενου/ης με σύμ­βα­ση ορι­σμέ­νου χρό­νου της υπη­ρε­σί­ας ασύ­λου, για διευ­κό­λυν­ση σε συμ­με­το­χή στην συγκέ­ντρω­ση στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας στις 14.00 μ.μ, σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση.

Οι εργα­ζό­με­νοι διεκ­δι­κούν «ίσα δικαιώ­μα­τα για ίση εργα­σία και την άρση κάθε είδους διά­κρι­ση εις βάρος των συμ­βα­σιού­χων ορι­σμέ­νου χρό­νου της υπη­ρε­σί­ας ασύ­λου με την έντα­ξή τους στον Δημο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κώδι­κα και με σεβα­σμό προς τον κανο­νι­σμό της υπ. ασύ­λου, το Σύνταγ­μα και τις ευρω­παϊ­κές οδη­γί­ες».

Εξίσωση υπαλλήλων

Επί­σης, ζητούν να εφαρ­μο­στεί στην πρά­ξη η εξί­σω­ση όλων των υπαλ­λή­λων – μονί­μων, αορί­στου χρό­νου και ορι­σμέ­νου χρό­νου- της υπη­ρε­σί­ας ασύ­λου και όλου του ιδιω­τι­κού και δημο­σί­ου τομέα, «ώστε να απο­κα­τα­στα­θούν οι διοι­κη­τι­κές παρερ­μη­νεί­ες και οι δια­κρί­σεις σε όλα τα ζητή­μα­τα, και ιδιαί­τε­ρα στα θέμα­τα προ­στα­σί­ας της μητρό­τη­τας και της πατρό­τη­τας και της φρο­ντί­δας τέκνων, τα οποία είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας για τις συνα­δέλ­φισ­σες και τους συνα­δέλ­φους μας», όπως ανα­φέ­ρουν.

Στα πλαί­σια εξαγ­γε­λί­ας του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη περί εντα­τι­κο­ποί­η­σης της εργα­σί­ας όσων δου­λεύ­ουν στην Υπη­ρε­σία Ασύ­λου, υπο­στη­ρί­ζει το σωμα­τείο μετα­ξύ άλλων, «στο στό­χα­στρο της πολι­τι­κής ηγε­σί­ας είναι και οι άδειες (και διευ­κο­λύν­σεις) των συμ­βα­σιού­χων ορι­σμέ­νου χρό­νου, οι οποί­ες κιν­δυ­νεύ­ουν να συρ­ρι­κνω­θούν ή ακό­μα και να στα­μα­τή­σουν το προ­σε­χές χρο­νι­κό διά­στη­μα».

 

Πηγή www.in.gr

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
Comments (0)
Add Comment