ΟΑΣΑ: Προτιμήστε τις κάρτες αντί για χρήματα στα εκδοτήρια – Τέλος στην είσοδο μόνο από την μπροστινή πόρτα

Μεγάλη πτώση στην επιβατική κίνηση λόγω κορονοιού - Πιθανές «ανατροπές» και στο πρόγραμμα δρομολογίων από τις άδειες ειδικού σκοπού

Την ελα­χι­στο­ποί­η­ση των εγχρή­μα­των συναλ­λα­γών (με χαρ­το­νο­μί­σμα­τα και κέρ­μα­τα) και τη χρή­ση καρ­τών -πιστω­τι­κών ή χρε­ω­στι­κών- στα εκδο­τή­ρια, συστή­νει στους επι­βά­τες η διοί­κη­ση του ΟΑΣΑ στο πλαί­σιο των έκτα­κτων μέτρων για τον περιο­ρι­σμό του κιν­δύ­νου μετά­δο­σης του κορο­νοϊ­ού.

Παράλ­λη­λα, ανα­στέλ­λε­ται η εφαρ­μο­γή του μέτρου της εισό­δου από την μπρο­στι­νή πόρ­τα σε λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ, από­φα­ση που έλα­βε η διοί­κη­ση του ΟΑΣΑ μετά από αίτη­μα των εργα­ζο­μέ­νων.

Με έγγρα­φό του προς την αρμό­δια διεύ­θυν­ση της ΟΣΥ (Οδι­κές Συγκοι­νω­νί­ες) ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος του ΟΑΣΑ, Νίκος Αθα­να­σό­που­λος τονί­ζει πως «ανα­στέλ­λε­ται η εφαρ­μο­γή του μέτρου της επι­βί­βα­σης από την πρώ­τη θύρα των οχη­μά­των» και συστή­νει λελο­γι­σμέ­νη χρή­ση των κλι­μα­τι­στι­κών υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως «είναι απα­ραί­τη­τος, βάσει των κανό­νων υγιει­νής, ο αερι­σμός των οχη­μά­των στις αφε­τη­ρί­ες και τα τέρ­μα­τα καθώς και η λελο­γι­σμέ­νη χρή­ση των κλι­μα­τι­στι­κών».

Πάντως, ο φόβος εξά­πλω­σης του κορο­νοϊ­ού έφε­ρε μεγά­λη μεί­ω­ση των μετα­κι­νή­σε­ων του επι­βα­τι­κού κοι­νού στα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς.

Σύμ­φω­να με πηγές, τόσο του ΟΑΣΑ όσο και των εργα­ζο­μέ­νων, η επι­βα­τι­κή κίνη­ση μειώ­θη­κε περί­που στο 25 -30%, μετά την ανα­κοί­νω­ση των έκτα­κτων μέτρων της κυβέρ­νη­σης για τον κορο­νο­ϊό, (όπως το κλεί­σι­μο των σχο­λεί­ων, εργα­σία από το σπί­τι, όχι άσκο­πες μετα­κι­νή­σεις).

Ωστό­σο, όπως σημειώ­νουν στε­λέ­χη του Οργα­νι­σμού, τα δεδο­μέ­να αλλά­ζουν ώρα με την ώρα, κάτι που μπο­ρεί να οδη­γή­σει και σε περαι­τέ­ρω μεί­ω­ση της επι­βα­τι­κής κίνη­σης. «Ανα­τρο­πές» μπο­ρεί να υπάρ­ξουν και στο πρό­γραμ­μα δρο­μο­λο­γί­ων από τις άδειες ειδι­κού σκο­πού που θα ληφθούν από τους εργα­ζό­με­νους, σύμ­φω­να με το ΑΜΠΕ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, πως ήδη ο ΟΑΣΑ έχει εντα­τι­κο­ποι­ή­σει τα μέτρα στα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς για τον περιο­ρι­σμό της εξά­πλω­σης του κορο­νοϊ­ού διε­νερ­γώ­ντας πρό­σθε­τες απο­λυ­μά­νεις από εξει­δι­κευ­μέ­να συνερ­γεία με τη χρή­ση ειδι­κών σκευα­σμά­των για την προ­στα­σία επι­βα­τι­κού κοι­νού και εργα­ζο­μέ­νων σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες του ΕΟΔΥ.

Οι απο­λυ­μάν­σεις από εξει­δι­κευ­μέ­να συνερ­γεία έρχο­νται να προ­στε­θούν στον καθη­με­ρι­νό καθα­ρι­σμό — απο­λύ­μαν­ση οχη­μά­των και συρ­μών που διε­νερ­γεί­ται με έμφα­ση στα σημεία στή­ρι­ξης των επι­βα­τών (χει­ρο­λα­βές, μπά­ρες, πόρ­τες κ.λπ.), αλλά και των σταθ­μών των μέσων στα­θε­ρής τρο­χιάς (ΜετρόΤραμΗλε­κτρι­κός) όπου δίνε­ται ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή στα σημεία με τα οποία έρχο­νται σε επα­φή οι επι­βά­τες (κου­πα­στές, εκδο­τι­κά και ακυ­ρω­τι­κά μηχα­νή­μα­τα εισι­τη­ρί­ων κ.λπ.).

Ως προς την προ­στα­σία των εργα­ζο­μέ­νων στα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς, ο ΟΑΣΑ προ­χώ­ρη­σε στην προ­μή­θεια αντι­ση­πτι­κών (για χρή­ση μόνο των εργα­ζο­μέ­νων), τα οποία τοπο­θε­τή­θη­καν σε σταθ­μούς, εκδο­τή­ρια, γρα­φεία και όλους τους χώρους στους οποί­ους βρί­σκο­νται οι εργα­ζό­με­νοι στις συγκοι­νω­νί­ες. Παράλ­λη­λα, προ­χώ­ρη­σε στην παρο­χή αντι­ση­πτι­κών σε όλους τους οδη­γούς.

Επι­πλέ­ον, σε όλες τις οθό­νες των αστι­κών συγκοι­νω­νιών (σε σταθ­μούς μετρό, στά­σεις τηλε­μα­τι­κής, συρ­μούς μετρό, κτλ) επα­να­λαμ­βά­νο­νται συνε­χώς ενη­με­ρω­τι­κά μηνύ­μα­τα που υπεν­θυ­μί­ζουν τις οδη­γί­ες προ­στα­σί­ας και προ­σω­πι­κής υγιει­νής, που πρέ­πει όλοι να τηρούν ως μέτρο προ­στα­σί­ας κατά της εξά­πλω­σης του κορο­νοϊ­ού.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣΜΕΤΡΟΟΑΣΑΤΡΑΜ
Comments (0)
Add Comment