Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους λόγω της απεργίας στα ΜΜΜ

Στο κόκκινο οι κεντρικοί οδικοί άξονες - Ξαφνικό χειρόφρενο και σε τρένα-προαστιακό - Δεν ισχύει σήμερα ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας

Μεγά­λο μπο­τι­λιά­ρι­σμα επι­κρα­τεί όσο περ­νά­ει η ώρα στους κεντρι­κούς δρό­μος της Αττι­κής λόγω της συμ­με­το­χής των εργα­ζο­μέ­νων στα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς στην 24ωρη απερ­γία της ΑΔΕΔΥ και του Εργα­τι­κού Κέντρου της Αθή­νας με αφορ­μή την κατά­θε­ση του νέου ασφα­λι­στι­κού από την κυβέρ­νη­ση.

Συγκε­κρι­μέ­να, «χει­ρό­φρε­νο» τρα­βούν σήμε­ρα, Τρί­τη 18 Φεβρουα­ρί­ου, λεω­φο­ρεία, τρό­λεϊ, ηλε­κτρι­κός, τραμ και μετρό, λόγω της συμ­με­το­χής των εργα­ζο­μέ­νων στην 24ωρη απερ­γία του Εργα­τι­κού Κέντρου Αθη­νών ενά­ντια στο νέο ασφα­λι­στι­κό.

Στις μεγά­λες δυσκο­λί­ες για όλους τους Αθη­ναί­ους ήρθε να προ­στε­θεί η αιφ­νι­δια­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση εργα­ζο­μέ­νων στα τρέ­να του ΟΣΕ και του Προ­α­στια­κού με απο­τέ­λε­σμα να ακι­νη­το­ποι­η­θούν και οι συρ­μοί αυτών των μέσων στα­θε­ρής τρο­χιάς παρά το γεγο­νός ότι μέχρι και τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τρί­της ήταν γνω­στό ότι τρέ­να και Προ­α­στια­κός θα κινη­θούν κανο­νι­κά.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που εκδό­θη­κε στις 6:30 το πρωί «λόγω αιφ­νι­δια­στι­κής και απροει­δο­ποί­η­της απερ­γί­ας του προ­σω­πι­κού του ΟΣΕ δεν εξα­σφα­λί­ζε­ται η κυκλο­φο­ρία των τρέ­νων. Έτσι παρα­μέ­νουν ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νες οι αμα­ξο­στοι­χί­ες Αθή­να — Θεσ­σα­λο­νί­κη και ο Προ­α­στια­κός».

Ανοιχτός για όλους ο Δακτύλιος, ελεύθερες οι λεωφορειολωρίδες

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, λόγω της απερ­γί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, δεν θα ισχύ­σουν τα μέτρα περιο­ρι­σμού της κυκλο­φο­ρί­ας οχη­μά­των στο κέντρο της Αθή­νας (δακτύ­λιος), ενώ θα επι­τρέ­πε­ται η χρή­ση των λωρί­δων απο­κλει­στι­κής κυκλο­φο­ρί­ας λεω­φο­ρεί­ων και από κάθε άλλο όχη­μα.

Η αστυ­νο­μία κάνει έκκλη­ση στους οδη­γούς να συμ­μορ­φώ­νο­νται με τις υπο­δεί­ξεις των ρυθ­μι­στών τρο­χο­νό­μων για την απο­φυ­γή πρό­κλη­σης περαι­τέ­ρω κυκλο­φο­ρια­κών προ­βλη­μά­των.

Στο «κόκκινο» οι κεντρικοί οδικοί άξονες

Με υπο­μο­νή θα πρέ­πει να οπλι­στούν σήμε­ρα οι πολί­τες, αφού, λόγω της απερ­γί­ας των εργα­ζο­μέ­νων σε όλα τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, είναι ιδιαί­τε­ρα αυξη­μέ­νη η κίνη­ση σε βασι­κούς οδι­κούς άξο­νες της Αττι­κής.

Τα προ­βλή­μα­τα στους δρό­μους ξεκί­νη­σαν από τις 7 το πρωί και όσο περ­νά­ει η ώρα αυξά­νο­νται.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση της Τρο­χαί­ας, κυκλο­φο­ρια­κή συμ­φό­ρη­ση παρα­τη­ρεί­ται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύ­μα­τα του Κηφι­σού, από τα ύψος των ΚΤΕΛ έως την Αττι­κή οδό, στις λεω­φό­ρους Κατε­χά­κη, στο ρεύ­μα προς τη Μεσο­γεί­ωνΚηφι­σί­ας και στα δύο ρεύ­μα­τα, Αλε­ξάν­δραςΒασι­λίσ­σης Σοφί­ας, στην άνο­δο της λεω­φό­ρου Συγ­γρού, καθώς και στους δρό­μους προς το λιμά­νι του Πει­ραιά. 

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι, σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, δεν ισχύ­ουν σήμε­ρα τα μέτρα περιο­ρι­σμού της κυκλο­φο­ρί­ας οχη­μά­των στο κέντρο της Αθή­νας (δακτύ­λιος). Παράλ­λη­λα, επι­τρέ­πε­ται η χρή­ση των λωρί­δων απο­κλει­στι­κής κυκλο­φο­ρί­ας λεω­φο­ρεί­ων (λεω­φο­ρειο­λω­ρί­δες) και από κάθε άλλο όχη­μα. Η αστυ­νο­μία κάνει έκκλη­ση στους οδη­γούς να συμ­μορ­φώ­νο­νται με τις υπο­δεί­ξεις των τρο­χο­νό­μων για την απο­φυ­γή πρό­κλη­σης κυκλο­φο­ρια­κών προ­βλη­μά­των.

Επί­σης, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, λόγω των προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων συγκε­ντρώ­σε­ων σε διά­φο­ρα σημεία του κέντρου της Αθή­νας, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν, από τις 10:00, κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις ανά­λο­γα με τις συν­θή­κες που θα επι­κρα­τούν.

Δύο συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

Δύο συγκε­ντρώ­σεις, μία του ΠΑΜΕ που έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί στις 10.30 στα Προ­πύ­λαια και μία της ΑΔΕΔΥ και του ΕΚΑ, που έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί να ξεκι­νή­σει στις 11.00 στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος, θα γίνουν την Τρί­τη στο κέντρο της πρω­τεύ­ου­σας.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΑΘΗΝΑΑΤΤΙΚΗΚΙΝΗΣΗ
Comments (0)
Add Comment