ΚΕΘΕΑ: Εχει αυξηθεί ο αριθμός των νεαρών χρηστών κάνναβης

Τα πολλαπλά πρόσωπα του προβλήματος της εξάρτησης στην ελληνική κοινωνία επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ για το 2018.

Σε 14.867 ανέρ­χο­νται οι εξυ­πη­ρε­τού­με­νοι για το 2018 από τις υπη­ρε­σί­ες του ΚΕΘΕΑ για διά­φο­ρες μορ­φές εξάρ­τη­σης, σύμ­φω­να με στοι­χεία του οργα­νι­σμού όπως παρου­σιά­στη­καν σήμε­ρα σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου. Το 1/3 από τους εξυ­πη­ρε­τού­με­νους ήταν μέλη του στε­νού περι­βάλ­λο­ντος των ανθρώ­πων με πρό­βλη­μα χρήσης/εξάρτησης.

Τα απο­λο­γι­στι­κά στοι­χεία του ΚΕΘΕΑ για το 2018 επι­βε­βαιώ­νουν τα πολ­λα­πλά πρό­σω­πα του προ­βλή­μα­τος της εξάρ­τη­σης στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία. Στα προ­γράμ­μα­τά του για τα ναρ­κω­τι­κά απευ­θύ­νο­νται χρή­στες ηρω­ί­νης (41%), κάν­να­βης (36%), κοκα­ΐ­νης (12%) και άλλων ουσιών, με δια­φο­ρε­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά και ανά­γκες. Τα τελευ­ταία χρό­νια έχει αυξη­θεί ο αριθ­μός νεα­ρών ενη­λί­κων με σημα­ντι­κό βαθ­μό λει­τουρ­γι­κό­τη­τας, οι οποί­οι ζητούν βοή­θεια για την αντι­με­τώ­πι­ση της χρή­σης κάν­να­βης, αλλά και οι εξαρ­τη­μέ­νοι από οπιοει­δή, άνω των 40 ετών με μακρά πορεία στη χρή­ση και έντο­να προ­βλή­μα­τα υγεί­ας και κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού. Συγ­χρό­νως, 1 στους 5 από όσους ζητούν θερα­πευ­τι­κή βοή­θεια από το ΚΕΘΕΑ αντι­με­τω­πί­ζει πρό­βλη­μα με άλλες μορ­φές εξάρ­τη­σης, από το αλκο­όλ ή τα τυχε­ρά παι­χνί­δια.

Οι νέες υπη­ρε­σί­ες του ΚΕΘΕΑ

Την επό­με­νη διε­τία το ΚΕΘΕΑ διευ­ρύ­νει την πρό­σβα­ση σε βοή­θεια για την αντι­με­τώ­πι­ση των δια­φο­ρε­τι­κών μορ­φών εξάρ­τη­σης και ενι­σχύ­ει την κοι­νω­νι­κή έντα­ξη, με νέες υπη­ρε­σί­ες σε όλη την Ελλά­δα. Έχει σχε­διά­σει συνο­λι­κά 33 νέες μονά­δες σε 17 πόλεις της χώρας, οι οποί­ες εκτι­μά­ται ότι θα αυξή­σουν του­λά­χι­στον κατά 5.500 τον αριθ­μό των ανθρώ­πων που ο οργα­νι­σμός έχει τη δυνα­τό­τη­τα να υπο­στη­ρί­ζει. Ήδη 18 από αυτές τις μονά­δες έχουν λάβει έγκρι­ση και βρί­σκο­νται στο στά­διο της υλο­ποί­η­σης, στο πλαί­σιο του ΕΣΠΑ 2014–2020. Πέντε από τις μονά­δες σχε­διά­ζο­νται και θα υλο­ποι­η­θούν με τη σύμπρα­ξη άλλων φορέ­ων.

Στις νέες μονά­δες περι­λαμ­βά­νο­νται Πολυ­δύ­να­μα Κέντρα για δια­φο­ρε­τι­κές μορ­φές εξάρ­τη­σης, Κινη­τές μονά­δες που θα εξυ­πη­ρε­τούν περιο­χές εκτός του αστι­κού ιστού, Κέντρα Σωμα­τι­κής Απο­το­ξί­νω­σης, Κέντρα ‘Αμε­σης Πρό­σβα­σης για χρή­στες στον δρό­μο, Μονά­δες Διπλής Διά­γνω­σης, Προ­γράμ­μα­τα Κοι­νω­νι­κής Επα­νέ­ντα­ξης, Εξει­δι­κευ­μέ­νη Μονά­δα για το Αλκο­όλ και τα Τυχε­ρά Παι­χνί­δια και Μονά­δα Έγκαι­ρης Παρέμ­βα­σης και Φιλο­ξε­νί­ας για εφή­βους και νεα­ρούς ενή­λι­κες.

«Με αυτή την απο­λο­γι­στι­κή συνέ­ντευ­ξη εκπλη­ρώ­νου­με την υπο­χρέ­ω­σή μας για δια­φά­νεια και λογο­δο­σία απέ­να­ντι στην ελλη­νι­κή πολι­τεία και κοι­νω­νία. Στό­χος μας είναι να δώσου­με μία ολο­κλη­ρω­μέ­νη εικό­να για το έργο του ΚΕΘΕΑ , τη θερα­πεία , την πρό­λη­ψη, την εκπαί­δευ­ση και την έρευ­να αλλά και τον σχε­δια­σμό για νέες υπη­ρε­σί­ες σε νέες περιο­χές της χώρας το επό­με­νο διά­στη­μα. Το 2018 το σύνο­λο των ανθρώ­πων που υπο­στη­ρί­χθη­καν από το ΚΕΘΕΑ ήταν κάτι λιγό­τε­ρο από 15.000. Ο κύριος κορ­μός αυτών των υπη­ρε­σιών απευ­θύ­νε­ται σε χρή­στες ναρ­κω­τι­κών ουσιών ακο­λου­θώ­ντας μία πολυ­διά­στα­τη ψυχο­κοι­νω­νι­κή προ­σέγ­γι­ση», επι­σή­μα­νε ο διευ­θυ­ντής του ΚΕΘΕΑ, Βασί­λης Γκι­τά­κος.

Το έργο του ΚΕΘΕΑ στο θέμα της ενη­μέ­ρω­σης και της πρό­λη­ψης για τις εξαρ­τή­σεις

Εκτός από το έργο του στη θερα­πεία, το ΚΕΘΕΑ καλύ­πτει αυξα­νό­με­νες ανά­γκες στο πεδίο της ενη­μέ­ρω­σης, πρό­λη­ψης και έγκαι­ρης παρέμ­βα­σης σε θέμα­τα εξαρ­τή­σε­ων. Μέσα στο έτος, 21.605 άτο­μα, μαθη­τές, γονείς και διά­φο­ρες επαγ­γελ­μα­τι­κές ομά­δες, συμ­με­τεί­χαν στα προ­γράμ­μα­τα ενη­μέ­ρω­σης και πρό­λη­ψης του οργα­νι­σμού στις τοπι­κές κοι­νω­νί­ες και τις εκπαι­δευ­τι­κές κοι­νό­τη­τες. Επι­πλέ­ον, στο κρί­σι­μο για την ποιό­τη­τα των προ­σφε­ρό­με­νων υπη­ρε­σιών πεδίο της εκπαί­δευ­σης επαγ­γελ­μα­τιών, το ΚΕΘΕΑ προ­σέ­φε­ρε μέσα στο έτος 1.140 ώρες εκπαί­δευ­σης σε 1.604 συμ­με­τέ­χο­ντες.

Για την προ­σπά­θεια και τις δρά­σεις του ΚΕΘΕΑ μίλη­σε και το μέλος του ΔΣ του οργα­νι­σμού, Νίκος Κων­στα­ντά­ρας τονί­ζο­ντας ότι: «Το τελευ­ταίο διά­στη­μα το ΚΕΘΕΑ κατα­βάλ­λει σημα­ντι­κή προ­σπά­θεια να αντα­πο­κρι­θεί στις νέες ανά­γκες μέσα από τη μόνη ανα­πτυ­ξια­κή διέ­ξο­δο που του δίνε­ται δεδο­μέ­νης της παρού­σας οικο­νο­μι­κής συγκυ­ρί­ας της χώρας μας και της συνε­χι­ζό­με­νης έλλει­ψης εθνι­κού σχε­δί­ου δρά­σης για τα ναρ­κω­τι­κά. Στο πλαί­σιο του ΕΣΠΑ 2014–2020 έχουν μπει σε τρο­χιά υλο­ποί­η­σης από τον ΚΕΘΕΑ νέες υπη­ρε­σί­ες σε όλη τη χώρα, 12 πολυ­δύ­να­μα κέντρα για δια­φο­ρε­τι­κές μορ­φές εξάρ­τη­σης, 10 κινη­τές μονά­δες, 5 προ­γράμ­μα­τα κοι­νω­νι­κής επα­νέ­ντα­ξης, 2 κέντρα σωμα­τι­κής απο­το­ξί­νω­σης, 2 μονά­δες άμε­σης πρό­σβα­σης με κινη­τές μονά­δες για ενερ­γούς χρή­στες ουσιών, εξει­δι­κευ­μέ­νες μονά­δες για το αλκο­όλ και τα τυχε­ρά παι­χνί­δια και τα άτο­μα με διπλή διά­γνω­ση (εξάρ­τη­ση και ψυχια­τρι­κή δια­τα­ρα­χή)».

Οι εκπρό­σω­ποι του ΚΕΘΕΑ επι­σή­μα­ναν ότι η μόνη ανα­πτυ­ξια­κή δυνα­τό­τη­τα που δίνε­ται σήμε­ρα στους οργα­νι­σμούς θερα­πεί­ας για την κάλυ­ψη νέων ανα­γκών αφο­ρά συγ­χρη­μα­το­δού­με­να προ­γράμ­μα­τα. Παρά τη σημα­ντι­κή συνει­σφο­ρά τους, τα προ­γράμ­μα­τα αυτά έχουν βρα­χεία διάρ­κεια και τερ­μα­τί­ζο­νται ακρι­βώς τη στιγ­μή που έχουν φτά­σει σε πλή­ρη ανά­πτυ­ξη και έχουν εδραιω­θεί στις τοπι­κές κοι­νω­νί­ες.

Ανά­γκη παρα­μέ­νει, όπως τόνι­σαν, η ανά­πτυ­ξη υπη­ρε­σιών με στα­θε­ρή κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση και η στε­λέ­χω­σή τους με μόνι­μο προ­σω­πι­κό, στο πλαί­σιο ενός εθνι­κού σχε­δί­ου δρά­σης για τις εξαρ­τή­σεις, ώστε να δια­σφα­λί­ζε­ται η συνέ­χεια της φρο­ντί­δας των εξαρ­τη­μέ­νων και των οικο­γε­νειών τους.

Δηλώ­σεις του γγ του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, Στα­μά­τη Βαρ­δα­ρού

Από την πλευ­ρά του ο ανα­πλη­ρω­τής γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, Στα­μά­της Βαρ­δα­ρός υπο­γράμ­μι­σε: «Το ΚΕΘΕΑ είναι ένας οργα­νι­σμός πρό­τυ­πο τηρου­μέ­νων των ανα­λο­γιών και των δυσκο­λιών που συνε­χί­ζει να περ­νά­ει η χώρα και των ιδιαι­τε­ρο­τή­των που έχει ο χώρος αντι­με­τώ­πι­σης των εξαρ­τή­σε­ων. Κάθε φορά προ­σπα­θού­με -και το ΚΕΘΕΑ και θέλω να πιστεύω και εμείς ως πολι­τεία — να υπο­στη­ρί­ζου­με αυτή την προ­σπά­θεια με όσα εργα­λεία χρη­μα­το­δο­τι­κά δια­θέ­του­με , είτε αυτά είναι μέσα ενί­σχυ­σης του προ­σω­πι­κού είτε με τακτι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση είτε με έκτα­κτη χρη­μα­το­δό­τη­ση με τη μορ­φή αξιο­ποί­η­σης πόρων από το ΕΣΠΑ. Προ­φα­νώς οι ανά­γκες εξα­κο­λου­θούν να είναι ασύμ­με­τρες σε σχέ­ση με τις δυνα­τό­τη­τες που έχου­με». Ακό­μη, ο κ. Βαρ­δα­ρός, σημεί­ω­σε: «Υπο­στη­ρί­ζου­με αυτή την προ­σπά­θεια όσο μπο­ρού­με, είναι μία προ­σπά­θεια δύσκο­λη. Η εξάρ­τη­ση είναι μία δύσκο­λη ιστο­ρία και εμείς στη­ρί­ξα­με αυτά τα χρό­νια την παρέμ­βα­σή μας σε ένα τετρά­πτυ­χο που προ­σπα­θεί να ενι­σχύ­σει και το κομ­μά­τι της πρό­λη­ψης και το κομ­μά­τι της μεί­ω­σης βλά­βης και το κομ­μά­τι της θερα­πεί­ας και βεβαί­ως και το κομ­μά­τι της επα­νέ­ντα­ξης. Αυτό το τετρά­πτυ­χο είναι αξια­κά στον πυρή­να της πολι­τι­κής που επι­λέ­ξα­με να ασκή­σου­με αυτά τα χρό­νια. Κανέ­να από αυτά δεν μπο­ρεί να στα­θεί από μόνο του».

Η στή­ρι­ξη του ΚΕΘΕΑ απέ­να­ντι στην υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση βρέ­θη­κε στο επί­κε­ντρο της παρέμ­βα­σης, του μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψη­φί­ου βου­λευ­τή στην Α’ Αθή­νας, Νίκου Σοφια­νού, ο οποί­ος τόνι­σε ότι «πρέ­πει να στη­ρι­χθεί το ΚΕΘΕΑ απέ­να­ντι στην υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση, απέ­να­ντι στη συρ­ρί­κνω­ση, για­τί το μοντέ­λο της ανα­κύ­κλω­σης των εργα­ζο­μέ­νων ειδι­κά σε αυτό το χώρο δεν είναι μόνο προ­βλη­μα­τι­κό. Πρέ­πει να στη­ρι­χθούν τα κέντρα πρό­λη­ψης και ταυ­τό­χρο­να πρέ­πει να επε­κτα­θούν οι δομές του ΚΕΘΕΑ, οι προ­σπά­θειες που κάνει με τη σωστή προ­σέγ­γι­ση και φιλο­σο­φία του. Αυτό δεν σημαί­νει ότι πρέ­πει να γίνουν και προ­γράμ­μα­τα δρά­σης για να στη­ρι­χθούν οι ανά­γκες που έχουν οι συνάν­θρω­ποί μας και καθη­με­ρι­νά τους βλέ­που­με στην Αθή­να». «Πρέ­πει να βάλου­με ένα φρέ­νο σε μία λογι­κή η οποία καλ­λιερ­γεί και εθί­ζει ειδι­κά τη νεο­λαία στη λογι­κή της ψυχα­γω­γι­κής χρή­σης του χασίς. Δεν είναι κάτι που το βγά­ζου­με από το μυα­λό μας, το βλέ­που­με καθη­με­ρι­νά», κατέ­λη­ξε ο κ. Σοφια­νός.

Τέλος, οι εκπρό­σω­ποι του ΚΕΘΕΑ ζήτη­σαν, να δοθεί άμε­σα το πρά­σι­νο φως για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση των 50 προ­σλή­ψε­ων θερα­πευ­τών στον Οργα­νι­σμό, οι οποί­ες περι­λαμ­βά­νο­νται στην πρό­σφα­τη ΠΥΣ που αφο­ρά τον τομέα της υγεί­ας. Με τις προ­σλή­ψεις αυτές θα καλυ­φθούν χρο­νί­ζο­ντα κενά στον κύριο κορ­μό υπη­ρε­σιών του ΚΕΘΕΑ σε διά­φο­ρες περιο­χές και πεδία υπο­στή­ρι­ξης.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΕΞΑΡΤΗΣΗΚΑΝΝΑΒΗΚΕΘΕΑΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Comments (0)
Add Comment