Κεραμέως: Υπάρχει ενδεχόμενο να παραταθεί το κλείσιμο των σχολείων- Τι εξετάζεται για τις πανελλήνιες

Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, λέει η υπουργός – Πώς θα αναπληρωθεί η ύλη

Κλεί­σα­με το σχο­λείο για καθα­ρά προ­λη­πτι­κούς λόγους, προ­κει­μέ­νου να περιο­ρί­σου­με την εξά­πλω­ση του κορο­νοϊ­ού, τόνι­σε η υπουρ­γός Παι­δεί­ας Νίκη Κερα­μέ­ως, ανα­φε­ρό­με­νη στη χθε­σι­νή από­φα­ση για κλεί­σι­μο των σχο­λεί­ων για 14 ημέ­ρες.

Όπως εξή­γη­σε μιλώ­ντας στον ΣΚΑΪ, η χώρα μας έχει πάρει πιο αυστη­ρά μέτρα από άλλες ευρω­παϊ­κές χώρες κι αυτό έγι­νε «για να δρά­σου­με όταν το μέτρο θα είναι πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κό, όλα είναι θέμα δεδο­μέ­νων και στιγ­μής».

Η κα Κερα­μέ­ως ξεκα­θά­ρι­σε πως αυτή τη στιγ­μή η ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας των σχο­λεί­ων είναι για 14 ημέ­ρες, και πριν τη λήξη τους θα ληφθεί από­φα­ση για το κατά πόσο έχει νόη­μα να παρα­τα­θεί. Υπάρ­χει πάντως αυτό το ενδε­χό­με­νο, εξή­γη­σε.

«Το κλεί­σι­μο των σχο­λεί­ων θα επα­νε­ξε­τα­στεί, όλα τα σενά­ρια είναι ανοι­χτά. Έχου­με  προ­ε­τοι­μα­στεί για λου­κέ­το δύο εβδο­μά­δων ή και για παρα­πά­νω» δήλω­σε η υπουρ­γός.

Δια­βε­βαί­ω­σε πως δεν πρό­κει­ται να χαθεί η σχο­λι­κή και ακα­δη­μαϊ­κή χρο­νιά κι εξή­γη­σε πως το υπουρ­γείο έχει προ­ε­τοι­μα­στεί για δια­φο­ρε­τι­κά σενά­ρια.

Αν η ανα­στο­λή είναι για 2–3 εβδο­μά­δες- μαζί με τα σχο­λεία που έχουν ήδη κλεί­σει- η ανα­πλή­ρω­ση γίνε­ται σχε­τι­κά ανώ­δυ­να, όπως εξή­γη­σε η κα Κερα­μέ­ως, με ανα­μόρ­φω­ση των διδα­κτι­κών ωρών και ματαί­ω­ση περι­πά­των. «Με βάση το πρώ­το σενά­ριο, μόνο με αυτά τα μέτρα είμα­στε σε θέση να ανα­πλη­ρώ­σου­με το χαμέ­νο έδα­φος» τόνι­σε.

Αν πάμε συνο­λι­κά σε μεγα­λύ­τε­ρη διάρ­κειας ανα­στο­λή, θα πρέ­πει να δού­με επέ­κτα­ση της  σχο­λι­κής χρο­νιάς και μεί­ω­ση της ύλης. «Έχου­με όλα τα σενά­ρια ανοι­χτά για να δού­με ανα­λό­γως πώς θα εξε­λι­χθεί» πρό­σθε­σε.

Ανα­φο­ρι­κά με τις εξε­τά­σεις, η κα Κερα­μέ­ως τόνι­σε πως αν επι­κρα­τή­σει το πρώ­το σενά­ριο, αυτό της ανα­στο­λής λει­τουρ­γί­ας 2 εβδο­μά­δων, οι ώρες θα ανα­πλη­ρω­θούν. Αν όμως το κλεί­σι­μο των σχο­λεί­ων διαρ­κέ­σει παρα­πά­νω, τότε «θα δού­με όλα τα ενδε­χό­με­να, υπάρ­χει το ενδε­χό­με­νο να πάμε λίγο παρα­πέ­ρα». Ερω­τη­θεί­σα να υπάρ­χει περί­πτω­ση να γίνουν οι πανελ­λα­δι­κές τον Ιού­λιο, η κα Κερα­μέ­ως απά­ντη­σε «μπο­ρεί και να χρεια­στεί».

«Όποια μέτρα θα ληφθούν θα εξαρ­τη­θούν από τον χρό­νο ανα­στο­λής λει­τουρ­γί­ας των σχο­λεί­ων» εξή­γη­σε, «δεν θέλω να υπο­κα­τα­στή­σω τους ειδι­κούς, θα ανα­μεί­νου­με τις οδη­γί­ες τους, δεν μπο­ρώ να πω πόσο πιθα­νό είναι να παρα­τα­θεί η διάρ­κεια ανα­στο­λής της λει­τουρ­γί­ας».

Σχε­τι­κά με τα Erasmus, η κα Κερα­μέ­ως τόνι­σε πως έχουν δοθεί οδη­γί­ες από την ΕΕ και στα ελλη­νι­κά εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα δεν θα λει­τουρ­γή­σουν.

Η υπουρ­γός Παι­δεί­ας ανέ­φε­ρε πως υπάρ­χει σημα­ντι­κό ενδε­χό­με­νο να ματαιω­θούν και οι παρε­λά­σεις της 25ης Μαρ­τί­ου.

Ανα­φο­ρι­κά τέλος με το θέμα που έχει προ­κύ­ψει με τη θεία κοι­νω­νία, η κα Κερα­μέ­ως τόνι­σε πως η Διαρ­κής Ιερά Σύνο­δος έχει βγά­λει ανα­κοί­νω­ση με την οποία προ­τρέ­πει τους πιστούς να μην προ­σέρ­χο­νται σε θρη­σκευ­τι­κές τελε­τές, εφό­σον ανή­κουν σε ευπα­θείς ομά­δες. Επί­σης έχουν μιλή­σει οι ειδι­κοί, κι έχουν πει πως ειδι­κά αυτές οι κατη­γο­ρί­ες ανθρώ­πων πρέ­πει να προ­στα­τεύ­ο­νται ακό­μα περισ­σό­τε­ρο, ουσια­στι­κά να μένουν σπί­τι τους. Ως πολι­τεία έχου­με δώσει ξεκά­θα­ρες οδη­γί­ες και οι ειδι­κοί έχουν μιλή­σει και για τους τρό­πους που μετα­δί­δε­ται ο ιός, στους οποί­ους περι­λαμ­βά­νε­ται και το σάλιο, κατέ­λη­ξε.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣΣΧΟΛΕΙΑ
Comments (0)
Add Comment