ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντος μαύρης σοκολάτας

Προϊόν μαύρης σοκολάτας όπου ανιχνεύτηκε η παρουσία αλλεργιογόνου ουσίας (καζεΐνη γάλακτος), η οποία δεν δηλώνεται στην ελληνική επισήμανση, ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Προ­ϊ­όν μαύ­ρης σοκο­λά­τας όπου ανι­χνεύ­τη­κε η παρου­σία αλλερ­γιο­γό­νου ουσί­ας (καζε­ΐ­νη γάλα­κτος), η οποία δεν δηλώ­νε­ται στην ελλη­νι­κή επι­σή­μαν­ση, ανα­κα­λεί από την αγο­ρά ο Ενιαί­ος Φορέ­ας Ελέγ­χου Τρο­φί­μων.

Σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση ο ΕΦΕΤ, στο πλαί­σιο διε­ρεύ­νη­σης καταγ­γε­λί­ας, διε­νήρ­γη­σε έκτα­κτο έλεγ­χο – δειγ­μα­το­λη­ψία μαύ­ρης σοκο­λά­τας και σε συνέ­χεια εργα­στη­ρια­κού ελέγ­χου του δείγ­μα­τος που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Α’ Χημι­κή Υπη­ρε­σία Αθη­νών (Τμή­μα Β΄) του Γενι­κού Χημεί­ου του Κρά­τους.

Πρό­κει­ται για το προ­ϊ­όν «Ritter SPORT FONDENTE 50%» σε συσκευα­σία 100 γρ., με ημε­ρο­μη­νία ελά­χι­στης δια­τη­ρη­σι­μό­τη­τας 19/06/2020 και αριθ­μό παρ­τί­δας Η3Ρ1180321, το οποίο παρα­σκευά­ζε­ται στη Γερ­μα­νία.

Ο ΕΦΕΤ ζήτη­σε την άμε­ση ανάκληση/απόσυρση του συνό­λου της συγκε­κρι­μέ­νης παρ­τί­δας του προ­ϊ­ό­ντος από την αγο­ρά και ήδη βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη οι σχε­τι­κοί έλεγ­χοι.

Παράλ­λη­λα, καλεί τους κατα­να­λω­τές, που είναι αλλερ­γι­κοί στο γάλα και έχουν ήδη προ­μη­θευ­τεί το προ­ϊ­όν να μην το κατα­να­λώ­σουν.

 

Πηγή www.in.gr

ΑΝΑΚΛΗΣΗΕΦΕΤΣΟΚΟΛΑΤΑ
Comments (0)
Add Comment