Ανακλήθηκε από την αγορά “εξαιρετικό παρθένο” ελαιόλαδο!

Ανακλήθηκε ελαιόλαδο από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ύστερα από χημικές αναλύσεις που διεξήγαγε η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, Τμήμα Εργαστηρίων Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Αθήνας.

Το ελαιό­λα­δο χαρα­κτη­ρί­στη­κε εκτός προ­δια­γρα­φών ποιό­τη­τας, διό­τι κατα­τάσ­σε­ται στην κατη­γο­ρία του Πυρη­νε­λαί­ου.

Συγκε­κρι­μέ­να, πρό­κει­ται για το Εξαι­ρε­τι­κό Παρ­θέ­νο Ελαιό­λα­δο (EXTRA VIRGIN OLIVE OIL), με την εμπο­ρι­κή ονο­μα­σία “GOLDEN GREECE”, σε μεταλ­λι­κή συσκευα­σία των 5 λίτρων, το οποίο επί της συσκευα­σί­ας ανα­γρά­φει ότι είναι 100% ελλη­νι­κό προ­ϊ­όν και δεν ανα­γρά­φο­νται ημε­ρο­μη­νία ανά­λω­σης και αριθ­μός παρ­τί­δας, επω­λεί­το από το κατά­στη­μα ΙΟΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Νέο Συρ­ρά­κο 35 στην Ελευ­θε­ρού­πο­λη Καβά­λας και αγο­ρά­σθη­κε από την Golden Greece LTD, Import-Export, Ul.Han Krum 40str., 8000 Burgas Bulgaria.

Πηγή φωτο­γρα­φί­ας: ΕΦΕΤ

 

Ο ΕΦΕΤ απαί­τη­σε την άμε­ση ανάκληση/απόσυρση του συνό­λου της συγκε­κρι­μέ­νης παρ­τί­δας από το μη κανο­νι­κό – νοθευ­μέ­νο προ­ϊ­όν από την εσω­τε­ρι­κή αγο­ρά και ήδη βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη οι σχε­τι­κοί έλεγ­χοι.

Καλού­νται οι κατα­να­λω­τές, που έχουν ήδη προ­μη­θευ­τεί το εν λόγω προ­ϊ­όν, να μην το κατα­να­λώ­σουν. Καλού­νται επί­σης οι κατα­να­λω­τές, ιδιαί­τε­ρα αυτή την περί­ο­δο της συγκο­μι­δής ελαιο­λά­δου, να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί κατά την προ­μή­θειά του.

Όπως δήλω­σε ο κ. Βορί­δης, με αφορ­μή το συγκε­κρι­μέ­νο περι­στα­τι­κό, «δεν πρό­κει­ται να υπάρ­ξει καμία ανο­χή απέ­να­ντι σε τέτοιου είδους φαι­νό­με­να» και υπεν­θύ­μι­σε ότι «στο αμέ­σως επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα θα υπάρ­ξει αυστη­ρο­ποί­η­ση του κυρω­τι­κού πλαι­σί­ου με σκο­πό την πλή­ρη πάτα­ξη της νοθεί­ας και των παρά­νο­μων ελλη­νο­ποι­ή­σε­ων».

 

 

Πηγή www.newsit.gr

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗΕΛΑΙΟΛΑΔΟΕΦΕΤ
Comments (0)
Add Comment