Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας με την παράταξη ”ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ” του Παύλου Γερουλάνου

Φως, περισσότερο φως: Ζωή πέρα από τον φόβο και την εγκατάλειψη.

Ανά­πτυ­ξη και ανα­ζω­ο­γό­νη­ση προ­βλη­μα­τι­κών περιο­χών και πάτα­ξη της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας μέσω της αξιο­ποί­η­σης εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νων ακι­νή­των και της εκχώ­ρη­σης χρή­σης τους σε μικρές επι­χει­ρή­σεις. Η Αθή­να μας θέλει φως, διψά­ει για περισ­σό­τε­ρο φως.

Η Αθή­να απο­κτά ζωή μακριά από την εγκα­τά­λει­ψη και τον φόβο. Η ανα­ζω­ο­γό­νη­ση της Αθή­νας, η πάτα­ξη της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας περ­νά μέσα απ’ τον άπλε­το φωτι­σμό της πόλης. Είναι το πρώ­το, αλλά καθο­ρι­στι­κό βήμα. Σήμε­ρα οι νέες τεχνο­λο­γί­ες έχουν μειώ­σει το κόστος του φωτι­σμού. Όμως δεν είναι μόνο το φως. Αυτή τη στιγ­μή υπάρ­χουν πάνω από 1.000 εντε­λώς ανα­ξιο­ποί­η­τα ακί­νη­τα που ανή­κουν στον δήμο και επί­σης πλη­θώ­ρα επαγ­γελ­μα­τι­κών χώρων και κατα­στη­μά­των που είναι κλει­στά για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα και τα οποία παρακ­μά­ζουν. Και φυσι­κά, όπου δεν υπάρ­χουν άνθρω­ποι, φως και ζωή, επέρ­χε­ται πολύ σύντο­μα η παρακ­μή, η σήψη, η βρω­μιά και η εγκα­τά­λει­ψη που με τη σει­ρά τους δια­μορ­φώ­νουν πρό­σφο­ρο έδα­φος για την εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα, την ανα­σφά­λεια, τον φόβο και τη βία.

Η παρού­σα πρό­τα­ση αφο­ρά στην προ­σε­κτι­κή εξέ­τα­ση όλων αυτών των εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νων χώρων, την επι­λο­γή κάποιων σε συγκε­κρι­μέ­νες περιο­χές του δήμου και τη δημιουρ­γι­κή αξιο­ποί­η­σή τους με στό­χο την ανά­πτυ­ξη και την ανα­ζω­ο­γό­νη­ση των περιο­χών αυτών. Οι χώροι που θα επι­λε­χθούν μπο­ρούν να δια­μορ­φω­θούν κατάλ­λη­λα και να παρα­χω­ρού­νται για ένα χρο­νι­κό διά­στη­μα (από 15 ημέ­ρες έως και δύο μήνες) σε ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες, σε μικρές επι­χει­ρή­σεις, σε νέους ανθρώ­πους, ακό­μα και σε ομά­δες φοι­τη­τών. Έτσι αυτοί θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να εκθέ­σουν τις δημιουρ­γί­ες τους, τα προ­ϊ­ό­ντα τους και τις υπη­ρε­σί­ες τους στο ευρύ κοι­νό. και συνα­κό­λου­θα να εδραιω­θούν στο αντα­γω­νι­στι­κό επι­χει­ρη­μα­τι­κό περι­βάλ­λον, διευ­ρύ­νο­ντας σημα­ντι­κά την πελα­τεια­κή τους βάση.

Αρχι­κά αυτό το εγχεί­ρη­μα μπο­ρεί να υλο­ποι­η­θεί πιλο­τι­κά σε ορι­σμέ­νες περιο­χές –οι οποί­ες θα επι­λε­χθούν με αυστη­ρά κρι­τή­ρια– και στη συνέ­χεια να επε­κτα­θεί πολύ γρή­γο­ρα και σε πολ­λές άλλες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗΣ
Comments (0)
Add Comment