Η κοινωνική οικονομία στους δήμους

Η κοινωνική οικονομία εν όψει Δημοτικών εκλογών είναι ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για τους συνδυασμούς που θα θελήσουν να την εντάξουν στο πρόγραμμά τους θεσμούς και εφαρμογές της.

Η κοι­νω­νι­κή οικο­νο­μία εν όψει Δημο­τι­κών εκλο­γών είναι ένα μεγά­λο συγκρι­τι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα για τους συν­δυα­σμούς που θα θελή­σουν να την εντά­ξουν στο πρό­γραμ­μά τους θεσμούς και εφαρ­μο­γές της. Συν­δυα­σμοί που έχουν να παρου­σιά­σουν πρό­σθε­τα εργα­λεία και πρα­κτι­κές, να προ­τεί­νουν πρό­σθε­τες λύσεις στα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο Δήμος πλε­ο­νε­κτούν ένα­ντι εκεί­νων που χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από εκσυ­χρο­νι­στι­κή απά­θεια και οκνη­ρία.

Να προ­σθέ­σουν πόρους και υπη­ρε­σί­ες σε τομείς που δια­φο­ρε­τι­κά ο Δήμος δεν δύνα­ται να προ­σφέ­ρει. Να κινη­το­ποι­ή­σει ανε­νερ­γούς δημο­τι­κούς πόρους σε εκτά­σεις, κτί­ρια, δάση και περι­βαλ­λο­ντι­κούς χώρους που το δημό­σιο και οι ιδιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις αδυ­να­τούν να αξιο­ποι­ή­σουν.

Να ενι­σχύ­σει τον «κοι­νω­νι­κό μισθό» των δημο­τών με παρο­χές σε υπη­ρε­σί­ες σε μια επο­χή φθί­νου­σας ζήτη­σης της μισθω­τής εργα­σί­ας.

1. Η Κοι­νω­νι­κή οικο­νο­μία στο τομέα της ενέρ­γειας και ειδι­κά με τις ενερ­γεια­κές Κοι­νό­τη­τες, αξιο­ποιώ­ντας τις νέες τεχνο­λο­γί­ες για τις ανα­νε­ώ­σι­μες πηγές ενέρ­γειας μπο­ρεί να μειώ­σει δρα­στι­κά μέχρι και στο 90% το κόστος ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος σε κάθε τοπι­κή κοι­νό­τη­τα, επι­χεί­ρη­ση και το νοι­κο­κυ­ριό.

2. Να προ­στα­τέ­ψει και να αξιο­ποι­ή­σει το φυσι­κό περι­βάλ­λον ως αει­φο­ρι­κό πόρο μέσα από τους κοι­νω­νι­κούς συνε­ται­ρι­σμούς με στό­χο την ποιό­τη­τα ζωής.

3. Να δημιουρ­γή­σει και να λει­τουρ­γή­σει θεμα­τι­κά και πολι­τι­στι­κά πάρ­κα ανα­ψυ­χής και ψυχα­γω­γί­ας στο πλαί­σιο της κοι­νω­νι­κής επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας.

4. Να συμ­βάλ­λει στη Πολι­τι­στι­κή και κοι­νω­νι­κή παι­δεία με την ανά­πτυ­ξη της πολι­τι­στι­κής επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας.

5. Να ενι­σχύ­σει την προ­λη­πτι­κή υγεία και κοι­νω­νι­κή μέρι­μνα στις υπο­δο­μές με κοι­νω­νι­κές επι­χει­ρή­σεις οι οποί­ες συνερ­γά­ζο­νται με την Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση.

6. Να ενι­σχύ­σει με αυτές τις νέες δρα­στη­ριό­τη­τες την Τοπι­κή Απα­σχό­λη­ση, και την τοπι­κή αυτάρ­κεια σε προ­ϊ­ό­ντα δια­τρο­φής.

Σε κάθε περί­πτω­ση λόγω αυτο­μα­τι­σμού της τεχνο­λο­γί­ας και περι­κο­πών των θέσε­ων εργα­σί­ας στη βιο­μη­χα­νία και τις υπη­ρε­σί­ες, η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΜΕΣΩ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ είναι η μόνη ρεα­λι­στι­κή λύση σε μια επο­χή φθί­νου­σας της ζήτη­σης της μισθω­τής εργα­σί­ας.

Κάθε Δήμος σε μια σύγ­χρο­νη κοι­νω­νία έχει το δικό του μερί­διο ευθύ­νης στην ενί­σχυ­ση του κοι­νω­νι­κού μισθού σε αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες και οι πολί­τες έχουν αρχί­σει να αντι­λαμ­βά­νο­νται αυτή την ευθύ­νη για εκεί­νους που βγαί­νουν μπρο­στά να τον εκπρο­σω­πή­σουν.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Comments (0)
Add Comment