Πανσέληνος Αυγούστου 2019: Οι εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία

Τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία της χώρας, γνωστοποιεί το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο εορ­τα­σμός της παν­σε­λή­νου του Αυγού­στου 2019 θα κορυ­φω­θεί την Πέμ­πτη 15 Αυγού­στου, ημέ­ρα της παν­σε­λή­νου, με εκδη­λώ­σεις που εκκι­νούν από τις 11 Αυγού­στου και ολο­κλη­ρώ­νο­νται στις 19 Αυγού­στου.

Όπως ενη­με­ρώ­νει το ΥΠΠΟΑ, «συνο­λι­κά 97 αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι, μνη­μεία και μου­σεία της χώρας θα παρα­μεί­νουν ανοι­χτά για να απο­λαύ­σει το κοι­νό το πιο λαμπε­ρό φεγ­γά­ρι του καλο­και­ριού και σε 48 από αυτά θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν εκδη­λώ­σεις, κυρί­ως μου­σι­κές συναυ­λί­ες. Οι εκδη­λώ­σεις στους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους, τα μνη­μεία και τα μου­σεία της χώρας, που ανα­μέ­νε­ται να αυξη­θούν, κατα­γρά­φο­νται σε πίνα­κες που θα επι­και­ρο­ποιού­νται για την καλύ­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση του κοι­νού και θα είναι αναρ­τη­μέ­νοι στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα του ΥΠΠΟΑ στην ελλη­νι­κή και αγγλι­κή γλώσ­σα».

Για τον εορ­τα­σμό της παν­σε­λή­νου του Αυγού­στου που συμπί­πτει για το 2019 με την ημέ­ρα του Δεκα­πε­νταύ­γου­στου, επι­λέ­χθη­κε ως θέμα της αφί­σας η Ι. Μονή Πανα­γί­ας Χρυ­σο­πη­γής στη Σίφ­νο.

Η είσο­δος σε όλους τους χώρους είναι ελεύ­θε­ρη για το κοι­νό.

Το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού διορ­γα­νώ­νει από το 2002 τις εκδη­λώ­σεις της αυγου­στιά­τι­κης παν­σε­λή­νου προ­σφέ­ρο­ντας στο κοι­νό την ευκαι­ρία να απο­λαύ­σει μια καλο­και­ρι­νή βρα­διά κάτω από το φως του αυγου­στιά­τι­κου φεγ­γα­ριού στους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους, τα μνη­μεία και τα μου­σεία της χώρας.

Σύμ­φω­να με το ΥΠΠΟΑ, ο απο­λο­γι­σμός των εκδη­λώ­σε­ων του 2018 ξεπέ­ρα­σε τους 100.000 επι­σκέ­πτες (ένα­ντι των 74.970 επι­σκε­πτών για το 2017 και 63.795 για το 2016) που κατέ­κλυ­σαν αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους, μνη­μεία και μου­σεία σε όλη την επι­κρά­τεια.

Δείτε παρακάτω, τον αναλυτικό πίνακα με τις εκδηλώσεις

O ανα­λυ­τι­κός πίνα­κας των εκδη­λώ­σε­ων

 

Πηγή www.newsbomb.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
Comments (0)
Add Comment