Εθνικό Θέατρο: Δυο νέες παραστάσεις κάνουν πρεμιέρα τον Ιανουάριο

Δύο νέες παραστάσεις κάνουν πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο τον Ιανουάριο, ο οποίος είναι κι αυτός Μήνας Θεάτρου για νέους έως 26 ετών, με είσοδο 10 ευρώ σε όλες τις παραστάσεις της πρώτης κρατικής σκηνής της χώρας.

Καθώς συνε­χί­ζο­νται στο Εθνι­κό Θέα­τρο έως τις 12 Ιανουα­ρί­ου η «Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη ιστο­ρία» του Τσάρλς Ντί­κενς αλλά και το «Νερό της Κολω­νί­ας» του Ευθύ­μη Φιλίπ­που, το νέο έργο του Γιάν­νη Καλα­βρι­νού «Hotel Éternité» ανε­βαί­νει στις 18/1 μετα­τρέ­πο­ντας τη Σκη­νή «Νίκος Κούρ­κου­λος» σε ένα ιδιό­τυ­πο ξενο­δο­χείο όπου σύμ­φω­να με τον συγ­γρα­φέα και σκη­νο­θέ­τη της παρά­στα­σης «το προ­σω­πι­κό κι η διευ­θύ­ντρια κάνουν τα πάντα να παγώ­σουν τον χρό­νο πιστεύ­ο­ντας πως αυτό θα βοη­θή­σει τους πελά­τες που κατα­λύ­ουν εκεί να δια­χει­ρι­στούν τη ζωή τους που περ­νά. Ή που δεν περ­νά».

Επί­σης εντός του μηνός , στις 24/1, στη Σκη­νή «Κατί­να Παξί­νου» στο Εθνι­κό Θέα­τρο η Ελέ­νη Ευθυ­μί­ου σκη­νο­θε­τεί και συμ­με­τέ­χει στην δια­νο­μή της παρά­στα­σης «Και τώρα: ο κόσμος! ή Αυτό που απο­κα­λεί­τε Έξω, εμέ­να δεν μου λέει τίπο­τα» της Σιμπί­λε Μπεργκ. Την πολυ­με­τα­φρα­σμέ­νη Γερ­μα­νί­δα λογο­τέ­χνη και θεα­τρι­κή συγ­γρα­φέα που ζει κι εργά­ζε­ται στην Ζυρί­χη και την οποία το περιο­δι­κό Der Spiegel έχει απο­κα­λέ­σει «το πιο βίαιο eye-liner της Γερ­μα­νί­ας». Με την δια­πε­ρα­στι­κή της ματιά, χιού­μορ και σαρ­κα­σμό σκια­γρα­φεί απλά και καθη­με­ρι­νά πράγ­μα­τα της ζωής , την ποιό­τη­τα μιας κοι­νω­νί­ας, που όπως λέει η συγ­γρα­φέ­ας «φαί­νε­ται από τον τρό­πο με τον οποίο συμπε­ρι­φε­ρό­μα­στε στους αδύ­να­μους.

Στους εαυ­τούς μας δηλα­δή, οι οποί­οι θα μπο­ρού­σα­με να κατα­λή­ξου­με στον δρό­μο αύριο λόγω κάποιας μακρο­χρό­νιας αρρώ­στιας, τυχόν από­λυ­σης ή μιας άλλης κακο­τυ­χί­ας. Σχε­δόν παντού επι­κρα­τεί σήμε­ρα η περί­ερ­γη πίστη στην επι­κρά­τη­ση του πιο εύρω­στου. Και το μίσος για όλους όσοι έχουν εκπέ­σει, τους αδύ­να­μους και τους ασθε­νείς, είναι για πολ­λούς η έκφρα­ση του φόβου για τη δική τους κατάρ­ρευ­ση».

 

Πηγή www.newsit.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Comments (0)
Add Comment